گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 11 blog entries.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

          УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА КЪМ ОБЯВА ПУБЛИКУВАНА НА 19.11.2018 Г.   Във връзка с Обява за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти и съоръжения собственост на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, с предмет: 1. Група № 1: 1.1.Стапел № 3 с площ

Обява за отдаване под наем на имоти и съоръжения

Покана за участие в конкурс по документи за определяне на изпълнител за направата на “Зенитно осветление /оберлихти/ на цех “Артилерийскиа

        Покана за участие в конкурс по документи за определяне на изпълнител за направата на "Зенитно осветление /оберлихти/ на цех "Артилерийски". Изтеглете пълният текст на обявата от тук

Показа за участие в конкурс по документи за определяне на изпълнител за ремонт на покриви сграда “Главна подстанция”

        Показа за участие в конкурс по документи за определяне на изпълнител за ремонт на покриви сграда "Главна подстанция"   Отвори поканата от тук

ОБЯВЛЕНИЕ

---     ОБЯВЛЕНИЕ   „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД на основание чл. 14 и чл. 16 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112 от 03.06.2003 година и Решение №1391 от 29.12.2017г., обявява конкурс за избор на

ОБЯВА

-------- О Б Я В А   “Терем – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД обявява конкурс за избор на изпълнител по документи за извършване на ремонт на подводни стапелни опори.   1.1. Кратко описание на ремонтните операции: Необходимост от демонтаж на стари повредени и монтаж на нови греди: Повдигане на носещи бетонни греди изместени

ОБЯВА

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно предложение по чл.4 , ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., с изм. и доп.) Възложител: “ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал – Варна”ЕООД със седалище: Област Варна, община Варна, 9003 гр. Варна, район Аспарухово, местност “Лъджата”; ЕИК: 103882821

Покана

    ПОКАНА   за участие в конкурс за избор на обслужваща банка на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД     На основание чл. 13б(1) от параграф 1 на Постановление № 127 от 27 май  2013 г. на Министерски съвет за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в

Покана за участие в конкурс по документи за определяне на изпълнител за ремонт на воден резервоар с обем около 100м3

Покана за участие в конкурс по документи за определяне на изпълнител за ремонт на воден резервоар с обем около 100м3 Отворете прикачения файл за повече информация: DOC_25.09.2017_15_03_53

Търг за продажба на моторни превозни средства

О Б Я В А     “Терем – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД обявява търг с явно наддаване за продажба на следните дълготрайни материални активи, собственост на “Терем – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД гр. Варна: 1.1. Товарен автомобил “Форд-Транзит” тип фургон ДК № В13-12 СР при начална тръжна цена 5 100,00