گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

          УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА КЪМ ОБЯВА ПУБЛИКУВАНА НА 19.11.2018 Г.   Във връзка с Обява за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти и съоръжения собственост на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, с предмет: 1. Група № 1: 1.1.Стапел № 3 с площ

Обява за отдаване под наем на имоти и съоръжения

Покана за участие в конкурс по документи за определяне на изпълнител за направата на “Зенитно осветление /оберлихти/ на цех “Артилерийскиа

        Покана за участие в конкурс по документи за определяне на изпълнител за направата на "Зенитно осветление /оберлихти/ на цех "Артилерийски". Изтеглете пълният текст на обявата от тук

Показа за участие в конкурс по документи за определяне на изпълнител за ремонт на покриви сграда “Главна подстанция”

        Показа за участие в конкурс по документи за определяне на изпълнител за ремонт на покриви сграда "Главна подстанция"   Отвори поканата от тук

ОБЯВЛЕНИЕ

---     ОБЯВЛЕНИЕ   „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД на основание чл. 14 и чл. 16 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112 от 03.06.2003 година и Решение №1391 от 29.12.2017г., обявява конкурс за избор на

ОБЯВА

-------- О Б Я В А   “Терем – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД обявява конкурс за избор на изпълнител по документи за извършване на ремонт на подводни стапелни опори.   1.1. Кратко описание на ремонтните операции: Необходимост от демонтаж на стари повредени и монтаж на нови греди: Повдигане на носещи бетонни греди изместени

ОБЯВА

ОБЯВЛЕНИЕ за инвестиционно предложение по чл.4 , ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., с изм. и доп.) Възложител: “ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал – Варна”ЕООД със седалище: Област Варна, община Варна, 9003 гр. Варна, район Аспарухово, местност “Лъджата”; ЕИК: 103882821

Покана

    ПОКАНА   за участие в конкурс за избор на обслужваща банка на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД     На основание чл. 13б(1) от параграф 1 на Постановление № 127 от 27 май  2013 г. на Министерски съвет за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в

Покана за участие в конкурс по документи за определяне на изпълнител за ремонт на воден резервоар с обем около 100м3

Покана за участие в конкурс по документи за определяне на изпълнител за ремонт на воден резервоар с обем около 100м3 Отворете прикачения файл за повече информация: DOC_25.09.2017_15_03_53

Търг за продажба на моторни превозни средства

О Б Я В А     “Терем – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД обявява търг с явно наддаване за продажба на следните дълготрайни материални активи, собственост на “Терем – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД гр. Варна: 1.1. Товарен автомобил “Форд-Транзит” тип фургон ДК № В13-12 СР при начална тръжна цена 5 100,00