گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

Покана за участие в конкурс по документи за определяне на изпълнител за ремонт на воден резервоар с обем около 100м3

Покана за участие в конкурс по документи за определяне на изпълнител за ремонт на воден резервоар с обем около 100м3 Отворете прикачения файл за повече информация: DOC_25.09.2017_15_03_53

By | September 25th, 2017|Обяви|0 Comments

Търг за продажба на моторни превозни средства

О Б Я В А     “Терем – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД обявява търг с явно наддаване за продажба на следните дълготрайни материални активи, собственост на “Терем – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД гр. Варна: 1.1. Товарен автомобил “Форд-Транзит” тип фургон ДК № В13-12 СР при начална тръжна цена 5 100,00

By | July 25th, 2017|Обяви|0 Comments

обява

„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД обявява търг  с явно наддаване, съгласно ПРУПДТДДУК, за отдаване под наем на следните обекти на територията на дружеството за нуждите на фирми контрагенти: - закрита производствена площ със санитарно-битов възел от 182,00 кв. м., представляваща част от сграда „Гатерно”, инв. № 100023; - закрита производствена площ

By | June 23rd, 2017|Обяви|Comments Off on обява