bottom header image

Здраве и безопасност

Качество

Оценяваме удовлетвореността на клиентите ни, имайки предвид техните изисквания и очаквания, като се стараем да завършим ремонта в рамките на договорения срок и постигането на определени технически изисквания.
Независим и оторизиран за целта Отдел по качеството работи за да проверява съответствието със стандартите, прилаганите правила и изискванията на Корабните регистри.
 

Опазване на околната среда

Целта ни е да закупуваме суровините и материалите, така че да осъществяваме нашата политика за разделно събиране и намаляване на отпадъците или тяхното утилизиране. Тази политика включва всички наши подизпълнители и доставчици, така че да се намали евентуалното негативно влияние и от техните дейности.
 

Техника за безопасност

Безопасността е основен фактор в нашата работа.

Политиката на нашата компания предвижда мероприятия за осигуряване безопасността на служителите и всички партньори. Освен това съоръженията и оборудването трябва да обезпечават необходимите безопасни условия на труд.
 

Сигурност

Заводът има своя собствена политика за сигурност, която предвижда изпълнението на мерки за повишаване сигурността на хората, материалите, принадлежащи както на клиентите, така и на завода. Тази политика също включва обучение на персонала, както и въпросите относно наблюдението и защитата.