bottom header image

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД на основание чл. 14 и чл. 16 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112 от 03.06.2003 година и Решение №1391 от 29.12.2017г., обявява конкурс за избор на застраховател на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД с предмет:

 

1. Имуществена застраховка на:

А) Сгради – производствени
Б ) Сгради – непроизводствени
В ) Машини и оборудване
Г) Съоръжения
Д ). Стопански инвентар
Е ) Разходи за придобиване на ДМА
Ж ) Материали
З) Стоки и амбалаж

И ) Незавършено производство

Имуществената застраховка следва да покрие рисковете подробно описани в документацията.

  1. Рискова застраховка.

Груповата рискова застраховка „Живот” – съгласно условията на документацията.

  1. Застраховка „Автокаско” и „Гражданска отговорност” – съгласно условията на документацията;
  2. Застраховка „Каско” на плавателни средства и застраховка „Злополука на лица в превозното средство”, съгласно условията на документацията.

Оценката и класиране на офертите ще се извърши съгласно одобрените методики и условията на документацията. Валидността на офертите е минимум шест месеца.

Срок на договора за застраховка – една година

  1. Вид на конкурса – по документи, съгласно условията и изискванията на документацията.
  2. Конкурсът ще се проведе от 10.00 часа на 19.01.2018 година в Заседателната зала на дружеството.
  3. Тръжната документация се закупува от деловодството на дружеството срещу сумата от 25,00 лева (двадесет и пет лева) без ДДС, невъзстановими, които се заплащат в касата на дружеството от 09.00 часа до 15.00 часа в периода от  02.01.2018 г. до 18.01.2018 г.

Лице за контакт: Нина Ковачева, тел. 08885733995

  1. Изисквания към участниците: до участие в конкурса ще бъдат допускани кандидати, отговарящи на изискванията на конкурсната документация и Кодекса на застраховането, които имат минимум 3-годишен опит в застраховането предмет на конкурса. Всеки участник подава оферта за застраховане на всички Обекти на конкурса и по всяка една позиция. Един участник може да участва за всички позиции едновременно. Всеки участник представя само една оферта по съответната позиция. Не се допуска представяне на варианти на офертата. Всеки участник трябва да отговаря на разпоредбите на действащото българско законодателство в областта на застрахователното право, както и да притежава валиден Лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност и Лиценз/разрешение за съответния вид застраховка, издадени от компетентен орган. Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата позиция под каквато и да било форма.
  2. Изисквания към документите: С офертата си кандидатите следва да представят следните документи: копие от удостоверение за актуално състояние; подписана презентация на кандидата; разрешително за извършваната дейност по Кодекса на застраховането; подписано ценово предложение; квитанция или банково бордеро за закупена документация.. Ако офертата е подписана от пълномощник следва да се представи заверено за вярност копие на нотариално заверено пълномощно на лицето подписало офертата.
  3. Участниците представят в запечатан плик предложенията си в деловодството на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД до 15.00 часа на 18.01.2018г. включително.

Изпратени оферти по пощенски път или куриер трябва да са постъпили в деловодството на дружеството до 15.00 часа на 18.01.2018г. Постъпили след крайната  дата и час оферти няма да бъдат разглеждани.