bottom header image

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 21.07.2023

Обявление за поръчка
 
Раздел I: Възложител
I.1) Наименование и адреси
Официално наименование: „ТЕРЕМ –КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД ЕИК: 103882821
Пощенски адрес: район Аспарухово, местността Лъджата, п.к.135
Град: Варна Район Аспарухово, местността „Лъджата” Пощенски код: 9000 Държава: България
Лице за контакт: Стефан Стоянов – Директор „Администрация” Телефон: +359 52 814 410
Електронна поща: office@krz-fa.com Факс: +359 52 814 400
Интернет адрес/и
Основен адрес: www.krz-fa.bg
Адрес за допълнителна информация за процедурата: секция „Профил на купувача“
       
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
Поръчката се открива и провежда от централен орган на управление: НЕ
I.3) Комуникация
Документацията за поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на адрес: www.krz-fa.bg, секция „Профил на купувача“, terem.bg, секция ,,Електронна борса''  
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени или представени лично:
В деловодството на „ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД на горепосоченото място за контакт.
I.4) Основна дейност на Възложителя
Извършване на базов и среден ремонт и производство на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военно техническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, която дейност се извършва след получаването и при поддържане на валидно надлежно разрешение – лиценз; Кораборемонт, корабостроене и разкомплектоване /рязане/ на кораби.
 
Раздел II: Предмет
II.1) Обхват на поръчка
II.1.1) Наименование: Доставка на електроенергия за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна.
 
II.1.2) Вид на поръчката:
Доставки – ежемесечни/периодични
II.1.3) Кратко описание:
Предмет на настоящата поръчка:
1. Доставка на нетна активна електрическа енергия за обектите, които са с инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическата енергия.
II.1.4) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: НЕ
II.2) Описание
II.2.1) Място на изпълнение
България, обект „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД
II.2.2) Описание на поръчката:
Настоящата поръчка обхваща доставка на нетна активна електрическа енергия за период от 12 (дванадесет) месеца за обект „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, подробно описан в Приложение № 1 към документацията за участие. Прогнозното количество за цялата поръчка е
7 500 МWh.
II.2.3) Критерии за възлагане:
Съгласно критериите, посочени по-долу и в Техническата спецификация на състезателната процедура
Критерий за качество: НЕ  
Цена
Тежест: 100%
II.2.4) Прогнозна стойност на потребление:
Прогнозното количество за цялата поръчка е 7 500 МWh.
II.2.5) Продължителност на поръчката,
Продължителност в месеци: 12 (дванадесет)
Тази поръчка подлежи на подновяване: НЕ
II.2.6) Информация относно варианти
Ще бъдат приемани варианти: НЕ
II.2.7) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката НЕ се финансира със средства от Европейския съюз
Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 
III.1) Условия за участие
III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
1 Участниците в процедурата могат да бъдат лица, които са лицензирани като търговци на електрическа енергия съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и са координатор на балансираща група.
2. Участниците доказват съответствието с критериите чрез представяне на копие от валиден лиценз съгласно чл. 39 от ЗЕ за търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група, а в случаите, когато е осигурен пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки, чрез посочване на електронен адрес.
 
III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят поставя изисквания за икономическа и финансова стабилност на кандидата, което се оценява въз основа на информацията от заверени копия на одитирани финансови отчети за 2021г. и 2022г. (ако отчетът за 2022г. не е заверен, кандидатът представя заверено копие на данъчната декларация по чл.92 от ЗКПО))
III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1.Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, изпълнени през последните две години, считано от датата на подаване на офертата, и приключили преди крайния срок за подаване на офертите по настоящата поръчка.
Документи за доказване на технически и професионални способности:
1. Справка за изпълнените през последните две години доставки с идентичен или сходен предмет на настоящата поръчка.
Забележка: Под идентични или сходни дейности се разбират дейности, свързани с доставка на минимум 14 000 Mwh количество нетна активна електрическа енергия за период от 12 месеца в рамките на последните две години.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии: Съгласно техническата спецификация и документацията за участие
III.1.5) Изискуеми депозити и финансови гаранции:
Преди подписване на договора, Участникът избран за Изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 1,5% от стойността на договора. Гаранцията може да се представи под формата на: парична сума или банкова гаранция.
В случай, че гаранцията се представя под формата на банкова гаранция, то тя трябва да бъде със срок на валидност равен на срока на действие на договора, удължен с 30 (тридесет) дни.
В случай на представяне на гаранция под формата на парични суми, то същата е необходимо да бъде преведена по банковата сметка на Възложителя, както следва:
Банка: „ДСК“ ЕАД,
IBAN: BG77STSA93000014560829,
BIC: STSABGSF
„ТЕРЕМ –КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД
III.1.6) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Заплащането на дължимото възнаграждение от Възложителя ще се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя, на части (ежемесечно), съобразно потребеното количество електроенергия (MWh), през всеки един от месеците, в рамките на общия срок на  договора.
III.1.7) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Възложителя не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката, но може да постави условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, ако това е необходимо за изпълнение на поръчката. Необходимостта от създаване на юридическо лице се посочва в решението за оповестяване на процедурата.
 
Изпълнението на поръчката не допуска ангажиране на подизпълнител/и или трети лица.
III.1.8) Участие на подизпълнител/и или на трети лица:
Изпълнението на поръчката не допуска ангажиране на подизпълнител/и или трети лица.
Раздел IV: Процедура 
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура:
Състезателна процедура по оферти
IV.1.2) Информация относно рамково споразумение
Тази поръчка обхваща сключването на споразумение: ДА
Споразумението урежда общите условия и цени за доставка на 1 MWh нетна активна електрическа енергия за нуждите на  „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД
IV.1.3) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ
IV.2) Административна информация 
IV.2.1) Срок за подаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/07/2023 (дд/мм/гггг)   Местно време: 16:30 (чч:мм)
Ако няма подадени оферти, срока ще се удължи до 02/08/2023г. при същите условия.
IV.2.1.1) Дата и място на провеждане на конкурса
Предложенията ще бъдат разгледани в Заседателната зала на ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна” ЕООД, находяща се на адрес: гр. Варна, район Аспарухово, м-ст „Лъджата”, от комисия за разглеждане, оценка и класиране, в 10:00 часа в деня, следващ деня на изтичане на срока за подаване на предложения.
IV.2.2) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:  BG
IV.2.3) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 60 (шестдесет) дни
или Продължителност в месеци: 2 (два)
(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
Раздел V: Допълнителна информация
V.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: НЕ
Прогнозният обем нетна активна електрическа енергия в рамките на прогнозната стойност на поръчката ще бъдат използвани периодично, през времето на действие на рамковия договор, съобразно месечните потребности на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД
V.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване: НЕ;
Ще се използва електронно фактуриране: ДА, фактурите за потребеното количество нетна активна електрическа енергия, всеки месец, ще бъдат приемани/получавани по електронен път;
Ще се приема електронно заплащане: ДА, фактурите за ежемесечната консумация на нетна активна електрическа енергия ще бъдат заплащани безкасово.
V.3) Допълнителна информация
Офертите се приемат в посочените по-горе срокове в деловодството на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД – гр. Варна , район Аспарухово, м-ст „Лъджата”, адм. Сграда ет.2. Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик, върху лицевата страна, на който се полага надпис, съобразно указанията в Техническата спецификация на състезателната процедура. Офертите се регистрират в деловодството на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, като на всяка една от тях се поставя регистрационен номер и час на подаване на офертата.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на настоящата поръчка кандидат или участник за когото са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, и във всички останали случаи на несъответствие с изискванията на обявлението и документацията за участие в процедурата за възлагане на тази поръчка.
Удостоверения по чл.87, ал.6 от ДОПК (в оригинал или заверено копие) за наличието или липсата на задължения, следва да бъдат издадени не по-рано от 15 дни преда датата на оповестяване на настоящата поръчка. В процедурата не се допускат Изпълнители, които имат непогасени задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително задължения и плащания за чужд дълг.
Пълната информация се съдържа в документацията за участие, която е налична на официалната страница на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД (www.krz-fa.bg , секция „Профил на купувача“) и интернет страницата на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД (www.terem.bg , секция ''Електронна борса'').
V.4) Дата на публикуване на настоящото обявление: 21/07/2023 (дд/мм/гггг)

Файлове за сваляне:  
Техническа спецификация
Приложения