bottom header image

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ 20.06.2022

Открит с РЕШЕНИЕ № РД - 04 - 67/20.06.2022г. на управителя на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД, на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на Приложение №1 към чл. 29,ал. 2 ППЗПП, „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот дружествена собственост, при следните условия:
 
I. Описание на обектите, предмет на търг. Начална цена. Стъпка на наддаване.
 
Магазия № 1 с площ 19,84 кв. метра, представляваща закрита складова площ, находяща се в самостоятелен обект с идентификатор №  38354.307.13.79.
 
Начална цена: 38,49 лева (1,94 лв./кв.м.)
Стъпка на наддаване: 2,51 лева
Минимално ценово предложение: 41,00 лева
 
Магазия № 19 с площ 18,80 кв. метра, представляваща закрита складова площ, находяща се в самостоятелен обект с идентификатор №  38354.307.13.79.
 
Начална цена: 36,47 лева (1,94 лв./кв.м.)
Стъпка на наддаване: 2,53 лева
Минимално ценово предложение: 39,00 лева
 
Магазия № 21 с площ 17,61 кв. метра, представляваща закрита складова площ, находяща се в самостоятелен обект с идентификатор №  38354.307.13.79.
Начална цена: 34,16 лева (1,94 лв./кв.м.)
Стъпка на наддаване: 1,84 лева
Минимално ценово предложение:36,00 лева
 
Магазия № 8,9,10,11, обединени в едно помещение, с обща площ 78,17 кв. метра, представляваща закрита складова площ, находяща се в самостоятелен обект с идентификатор №  38354.307.13.80.
 
Начална цена: 151,65 лева (1,94 лв./кв.м.)
Стъпка на наддаване: 8,35 лева
Минимално ценово предложение: 160 лева
 
Магазия № 5 с площ 15,96 кв. метра, представляваща закрита складова площ, находяща се в самостоятелен обект с идентификатор №  38354.307.13.69.
 
Начална цена: 32,55 лева (2,04 лв./кв.м.)
Стъпка на наддаване: 2,44 лева
Минимално ценово предложение: 35 лева.
Обектите, предмет на търга се намират на територията на „Терем – КРЗ Флотски Арсенал – Варна“ ЕООД, административен адрес: гр. Варна, район „Аспарухово“, местност „Лъджата“.
 
 
Началната цена на имотите е определена съгласно Доклад за оценка на недвижим имот № 202203091888.AR-01, изготвен от независим оценител и представлява минимална наемна цена за период от един месец.
 
Стъпката на наддаване е определена в съответствие с изискването на т.1.2 от Приложение № 1 към чл.29, ал.2 от ППЗПП.
 
ВСИЧКИ СТОЙНИОСТИ СА БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ!
 
ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и правилника за прилагане на ЗДДС.
 
II. Вид на търга – таен търг при закрито заседание.
 
III. Начин на плащане на цената:
 
Договорът за наем ще бъде сключен за срок от три години, като наемната цена, определена като резултат от търга ще се дължи ежемесечно.
В срок до десет дни от датата на сключване на договора за наем НАЕМОДАТЕЛЯ заплаща депозит в размер на две наемни вноски.
Месечната наемна цена следва да бъде плащана по банков път, по сметка на дружеството до 10-то число на месеца, в който се ползва имота. Направените разходи за ток, вода, телефон, такса битови отпадъци и предоставени услуги ще се плащат до 10-то число на следващия месец.
ДДС върху наемната цена ще бъде начислено при спазване на разпоредбите на закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и правилника за прилагане на ЗДДС.
 
 
IV. Дата и място на провеждане.
 
Търгът ще се проведе на  07.07.2022г. от 10.00 часа в Заседателната зала на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна „ ЕООД на закрито заседание. В случай на необходимост, при спазване на хипотезата на т.1.10 от Приложение 1 към чл.29 от ППЗПП, датата на повторно провеждане на тъга ще бъде 14.07.2022г. от 10:00 часа.
Търгът ще бъде проведен и при подадено само едно заявление за участие.
 
V. Закупуване на тръжна документация. Заплащане на депозит.
 
1. Тръжната документация може да бъде закупена, всеки работен ден от 21.06.2022г. до 06.07.2022г. в часови интервал от 9.00 до 16.00 часа и получена от Деловодството на дружеството или по електронна поща, след надлежно представено платежно за заплатена такса - тръжна документация.
 
Цената за закупуване на тръжната документация е 5 (пет) лева без ДДС, сумата се заплаща в брой в касата на ,,ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД, административна сграда, ет.1, преди получаване на документацията или по банков път.
Тръжната документация ще бъде публикувана на страница на ,,ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал-Варна” ЕООД.
 
Тази сума не се възстановява.
 
2. Депозитна вноска.
Всеки от участниците трябва да внесе депозит за участие в търга в размер на 50 % от началната цена за всеки обект, за който участва.
 
Депозитът се заплаща по банкова път.
 
3. Банкова сметка на дружеството:
Банка: „ДСК“ ЕАД
IBAN:  BG77STSA93000014560829
BIC: STSABGSF
Титуляр: „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА“ ЕООД
 
Внесеният депозит за участие на неспечелилите кандидати се освобождава в
14 - дневен срок от подаването на молба от участника  за възстановяване на сумата. Депозитът не се връща от ,,ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ” ЕООД, ако кандидатът:
- е класиран на първо място и е определен за наемател, но не изпълни в определения срок задължението си да сключи договор;
- е класиран на второ място и след отказ за сключване на договор от първия
класиран, е определен за наемател, но не изпълни задължението си да сключи договор в определения срок;
- оттегли предложението си след изтичане на срока за подаването му;
 
Депозитът на спечелилия участник не се възстановява, а се приспада от депозитна вноска в размер на двумесечния наем, дължим до 10 (десет) дни след подписване на договора за наем.
 
VI. Условия за оглед на обекта.
 
Оглед обектите може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:
 
Електронна поща: office@krz-fa.com ;
Телефони: +359 52 814 410 ;
Лице за контакт:  инж. Стефан Стоянов;
 
VII. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга – 06.07.2022г. до 16:00 часа.
 
VIII. Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в търга:
 
Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок, спазвайки разпоредбата  на т.10 от Приложение 1 към чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия от и получили тръжна документация.
 
Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към дружество от група ТЕРЕМ или не са представили някой от описаните документи в тръжната документация.
 
 
За допълнителна информация: Ивелина Атанасова - юрисконсулт, тел: +359 885 551 991.

ДОКУМЕНТАЦИЯ:
Приложение
Тръжна документация