bottom header image

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

КЪМ ОБЯВА ПУБЛИКУВАНА НА 19.11.2018 Г.

Във връзка с Обява за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти и съоръжения собственост на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, с предмет:
1. Група № 1: 1.1.Стапел № 3 с площ от 2922 м2 ведно с площадка /подрелсов път/, който е част от производствения район на ПИ 307013 в местност ,,Лъджата” по плана на с. Константиново;
1.2. Обслужваща площадка южно от стапел № 3, с площ от 1420 м2, находящ се в източната част на територията на ,,ТЕРЕМ- КРЗ Флотски арсенал- Варна” ЕООД, част от ПИ № 307013 в землището на с. Константиново, общ. Варна;
1.3. Открита складова площ до цех № 4 с площ 598 м2, част от ПИ 307013, в землището на с. Констатиново, общ. Варна;
2. Група № 2: 2.1. Кей № 2 находящ се в ПИ 307013, в землището на с. Константиново, общ. Варна;
3. Група № 3: 3.1. монтиран върху Кей № 2 портален кран с инв. № 144540, въведен в експлоатация на 25.09.2009 г., с товароподемност 16т./ 30м. с максимален обхват на стрелата 35м., находящ се в ПИ 307013, в землището на с. Константиново, общ. Варна,

публикувана на интернет страницата на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД (www.krz-fa.com) и интернет страницата на ,,ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД (www.terem.bg), e допусната техническа грешка при изписването на банкова сметка на ,,ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, по която следва да бъде превеждан депозит за участие в конкурса.

 Активна банкова сметка, по която следва да се превежда депозит за участие в конкурса:

“БАНКА ДСК”
BIC: STSABGSF
BGN BG77STSA93000014560829
Титуляр: ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД