bottom header image

ЗАПОВЕД - 08.01.2020

ЗАПОВЕД
 
№ РД – 04-13/08.01.2020 г.

 
На основание раздел Vот Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение по т. 6. на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД (Протокол № 1/07.01.2020 г.), Решение № РД-04-162/03.12.2019 г. на Управителя на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД и на основание най-висока предложена месечна наемна цена и удовлетворени тръжни условия,
 
 
 
 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 
За избрани участниците за сключване на договори за наем за срок от три години, за изброените по-долу недвижими имоти, както следва:
 
1. Фирма ,,Б и В” ООД за обект: Закрита промишлена площ от 67 кв.м. ведно с производствено оборудване – част от сграда ,,Механо-монтажен” с обща площ 2285 кв.м., с идент. 38354.307.13.51
 
2. Фирма „Чугун” ЕООД за обект: Закрита промишлена площ от 1060 кв.м. ведно с производствено оборудване – част от сграда „Леярна” с обща площ 1706 кв.м., с идент. 38354.307.13.49
  
3. Фирма ЕТ „Диемси-Даниела Атанасова” за обект: Закрита търговска площ от 32 кв.м. – част от сграда „Битова със столова” с площ 1598 кв.м., с идент. 38354.307.13.85
 
4. Фирма „Варна Меритайм” ООД за обект: Закрита складова площ от 23 кв.м. – част от сграда „Битова със столова” с площ 1598 кв.м., с идент. 38354.307.13.85
 
 5. Фирма „Булкрафт” ООД за обект:
Закрита складова площ от 33 кв.м. – част от сграда „Битова със столова” с площ 1598 кв.м., с идент. 38354.307.13.85
 
6. Фирма „Булкрафт” ООД за обект:
Промишлена площ от 228 кв.м.,част от сграда „Котелна централа” с обща площ от 1212 кв.м., с идент. 38354.307.13.74
 
 7. Фирма „Арди 69” ЕООД за обект:
Закрита складова площ от 22.5 кв.м. част от сграда „Тръбен цех” с обща площ 574 кв.м., с идент. 38354.307.19.28
 
 

НАРЕЖДАМ:

 
 
  1. Депозитът за участие в търга на спечелилите участници не се възстановява, а се приспада от депозитна вноска в размер на двумесечния наем, дължим до 10 (десет) дни след подписване на договора за наем. Останалата част от дължимия депозит за добро изпълнение в размер на едномесечна наемна вноска да се внесе от спечелилите участници в установения десет дневен срок.
 
  1. При невнасяне на депозитът за добро изпълнение в срок, се приема, че определения за спечелил кандидат се е отказал от  договора за наем;
 
  1. Внесеният депозит за участие в търга не се връща на участника, определен за спечелил търга, ако откаже да подпише договора за наем;
 
  1. Да се сключат договорите за наем за срок от 3 години с участниците обявени за спечелили търга за съответните помещения/недвижими имоти.
 
  1. Заповедта да се сведе до знанието на участниците.
 
  1. Контрол по Заповедта ще осъществявам лично.
 
 
Данаил Славов
Управител
„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД