bottom header image

ИЗМЕНЕНИ У-Я - ОП за дост. на горива

УВЕДОМЛЕНИЕ
 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА ОТ 17.06.2019 г. с предмет: „ДОСТАВКА НА ГОРИВА И/ИЛИ СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ЕООД

 
 
На основание раздел IV., т.4 по инициатива на Възложителя „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД и предвид ниската активност на търговци на горива и/или смазочни материали и с цел насърчаване на конкуренцията, и създаване на равни условия за участие се правят следните изменения по Условията и техническите изисквания за участие:
 
 
РАЗДЕЛ IV.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ
 
 
Изискванията заложени в т.В.2., както следва: Участниците следва да имат внедрена система за управление на качеството и следва да предоставят валидни сертификати за същите:
За ОП 1 и ОП 2 - ISO 9001:2015.
За ОП 3 - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, НАТО AQAP 2110
 
Забележка: Сертификатът следва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
 
Няма да се изискват като задължителни и няма да се считат като условие за участие в настоящата поръчка.
 
Всички останали условия по Обявление и Техническа спецификация от 17.06.2019 г. с предмет: „Доставка на горива и/или смазочни материали по обособени позиции за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД остават непроменени и ще се считат за актуални при избор на доставчик на горива и/или смазочни материали за обезпечаване нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД.
 
 
Данаил Славов
Управител
„ТЕРЕМ –КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД