bottom header image

ИЗМЕНЕНИ У-Я - ОП за дост. на ел.енергия

УВЕДОМЛЕНИЕ
 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА ОТ 14.06.2019 г. с предмет: „Доставка на електроенергия за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД

 

 На основание раздел IV., т.6 по инициатива на Възложителя „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД и предвид ниската активност на лицензирани търговци на електрическа енергия в обявена поръчка с предмет: „Доставка на електроенергия за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД” се правят следните изменения по Условията за участие:
 
Раздел III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят поставя изисквания за икономическа и финансова стабилност на кандидата, което се оценява въз основа на информацията от заверени копия на одитирани финансови отчети за 2017 и 2018 г.
 
Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности:
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1.Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет на настоящата поръчка, изпълнени през последните две години, считано от датата на подаване на офертата, и приключили преди крайния срок за подаване на офертите по настоящата поръчка.
2. Участниците следва да имат внедрена система за управление на качеството в съответствие с EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, търговия с електроенергия и координатор на стандартна балансираща група.
Документи за доказване на технически и професионални способности:
1. Справка за изпълнените през последните две години доставки с идентичен или сходен предмет на настоящата поръчка.
2. Копие на валиден към датата на подаване на офертите сертификат, който удостоверява, че участника прилага система за управление на качеството в съответствие с EN ISO 9001 или еквивалентен с обхват, търговия с електроенергия и координатор на стандартна балансираща група.
 
III.1.5) Изискуеми депозити и финансови гаранции:
Преди подписване на договора, Участникът избран за Изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 1,5 % от стойността на договора. Гаранцията може да се представи под формата на: парична сума или банкова гаранция.
В случай, че гаранцията се представя под формата на банкова гаранция, то тя трябва да бъде със срок на валидност равен на срока на действие на договора, удължен с 30 (тридесет) дни.
 
В случай на представяне на гаранция под формата на парични суми, то същата е необходимо да бъде преведена по банковата сметка на Възложителя, както следва:
Банка: „ДСК“ ЕАД,
IBAN: BG77STSA93000014560829,
BIC: STSABGSF
„ТЕРЕМ –КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД
 
 
Всички останали условия по Обявление и Техническа спецификация от 14.06.2019 г. с предмет: „Доставка на електроенергия за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД” остават непроменени и ще се считат за актуални при избор на доставчик на електроенергия за обезпечаване дейността на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД.
 
 
Данаил Славов
Управител
„ТЕРЕМ –КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД