bottom header image

Конкурс за избор на застраховател - 07.08.2019

 

„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД на основание чл. 14 и чл. 16 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Решение № РД-04-103/06.08.2019 г., обявява конкурс за избор на застраховател на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД при следните условия:

 

Предмет на конкурса: Избор на застраховател на движимо и недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД.

Настоящия публично-оповестен конкурс е разделен на две обособени позиции, като обектите подлежащи на застраховане са следните:

1.1. Имуществена застраховка „Индустриален пожар”:

1. Сгради на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД съгласно Таблица № 1 от Конкурсната документация, за пълно застрахователно покритие на рисковете: пожар, умишлен пожар, природни бедствия (буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд, гръм и мълния, удари от предмети, отнесени от буря или ураган, действие на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или свличане на сняг и лед), земетресение, вандализъм, експлозии причинени от взривни устройства, счупване на стъкла и рекламни надписи, изтичане на вода и пара от тръбни инсталации и включените към тях уреди, действие на подпочвени води. Застраховката трябва да покрива и гражданската отговорност към трети лица за щети, причинени от пожар, експлозия, неизправности в електрическата инсталация, наводнение, буря, спукване или изтичане на тръби на застрахованите имоти.

 2. Машини и съоръжения съгласно Таблица № 2 от Конкурсната документация, за пълно застрахователно покритие на рисковете: пожар, умишлен пожар, природни бедствия (буря, ураган, градушка, наводнение, проливен дъжд, гръм и мълния, удари от предмети, отнесени от буря или ураган, действие на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или свличане на сняг и лед), земетресение, вандализъм, експлозии причинени от взривни устройства, изтичане на вода и пара от тръбни инсталации и включените към тях уреди, действие на подпочвени води. Застраховката трябва да покрива и гражданската отговорност към трети лица за щети.
 
Териториален обхват на застрахователното покритие: Територията на Република България.
Срок и застрахователна полица: Срокът на застраховката е една календарна година. Изпълнителят издава и отделна застрахователна полица за тази застраховка за срок от една календарна година.
Изплащане на застрахователното обезщетение: По банковите сметки на Застрахования при условията на Кодекса на застраховането.
Начин на определяне на застрахователното обезщетение: По възстановителна стойност срещу представени документи.
Срок за изплащане на застрахователното обезщетение: Съгласно предложение на участника в цели дни, считано от представяне на документите от страна на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, но не по-дълъг от определения в Кодекса на застраховането.
Застрахователна премия: съгласно предложение на застрахователя.
Забележка:
Не се допуска подзастраховане и прилагане на пропорционално правило, в случай че застрахователната сума на увредения актив се отклонява с не повече от 15% от възстановителната стойност на съответния актив.
Размерът на застрахователното обезщетение не може да бъде зависим от каквито и да било промени в икономическата среда – инфлация, валутни курсове и др.
 
 
1.2. Имуществена застраховка „Плавателни средства”:

1. Обект на застраховане са плавателните съдове съгласно Таблица № 3 от Конкурсната документация, за пълно застрахователно покритие на рисковете: Всички рискове за физическа загуба или повреда на плавателния съд. Застраховката трябва да покрива и гражданската отговорност към трети лица.
Териториален обхват на застрахователното покритие: Територията на Република България.
Срок и застрахователна полица: Срокът на застраховката е една календарна година. Изпълнителят издава и отделна застрахователна полица за тази застраховка за срок от една календарна година.
Изплащане на застрахователното обезщетение: По банковите сметки на Застрахования при условията на Кодекса на застраховането.
Начин на определяне на застрахователното обезщетение: По възстановителна стойност срещу представени документи.
Срок за изплащане на застрахователното обезщетение: Съгласно предложение на участника в цели дни, считано от представяне на документите от страна на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, но не по-дълъг от определения в Кодекса на застраховането.
Застрахователна премия: съгласно предложение на застрахователя.
Забележка:
Не се допуска подзастраховане и прилагане на пропорционално правило, в случай че застрахователната сума на увредения актив се отклонява с не повече от 15% от възстановителната стойност на съответния актив.
Размерът на застрахователното обезщетение не може да бъде зависим от каквито и да било промени в икономическата среда – инфлация, валутни курсове и др.
Оценката и класиране. Валидност на оферта: Оценката и класиране на офертите/предложенията ще се извърши за всяка обособена позиция отделно, съгласно одобрената методика и условията на Конкурсната документация. Валидността на офертите трябва да бъде минимум три месеца.
Срок: Срок на договора за застраховка – една година.
Вид на конкурса: Конкурс по документи, съгласно условията и изискванията на Конкурсната документация.
Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците: Участник в процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице което отговаря на изискването на чл. 12 от Кодекса за застраховането и притежава валиден лиценз/разрешение издаден от компетентен орган за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България, в чийто обхват следва да са включени всички видове застраховки, предмет на съответната обособена позиция, за която същият подава оферта, а чуждестранните лица – аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, или техни обединения. Лице, което участва в обединение, не може да подава самостоятелна оферта, или да бъде участник в друго обединение.Участникът в конкурса трябва да внесе Депозит за участие в конкурса – за всяка от позициите за която участва, както следва:
 500 лева (петстотин лева) за първа обособена позиции по т.1.1; 500 лева (петстотин лева) за втора обособена позиции по т.1.2; Депозитът се заплаща по банков път преди подаването на предложението по следната банкова сметка на дружеството: IBAN BG77STSA93000014560829, BIC STSABGSF при „Банка ДСК“ ЕАД. Депозитите на неспечелилите конкурса ще се възстановят в пет дневен срок след подписването на договора за застраховка за съответната обособена позиция със спечелилия конкурса за същата, а депозита на спечелилия конкурса ще се приспадне от сумата за гаранцията по договора при неговото подписване или се връща ако гаранцията не бъде под формата на депозит. В случай, че участник определен за изпълнител не сключи договор в определения му срок, внесения от него депозит се задържа от „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, за което участникът дава своето изрично съгласие.
Всеки участник има право да подава оферта за застраховане по една или за всички от обособените позиции предмет на конкурса. Всеки участник представя само една оферта по съответната позиция. Не се допуска представяне на варианти на офертата.
Получаване на документация за участие в конкурса: Участниците могат да получат Конкурсната документация за участие в настоящия конкурс в деловодството на "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД на адрес: гр. Варна, Район Аспарухово, Местността Лъджата, телефон: +359 52 814 410, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, след заплащане на такса за закупуване на Конкурсна документация в размер на 200 лева (двеста лева), платима по банков път по следната банкова сметка на дружеството: IBAN BG77STSA93000014560829, BIC STSABGSF при „Банка ДСК“ ЕАД и представяне на платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане на таксата за получаване на Конкурсната документация.
Срок за закупуване на Конкурсната документация за участие: Конкурсната документация може да се закупува в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в ежедневник.
Срок, място и начин на подаване на предложения (оферти): Участниците представят в запечатан плик предложенията си в деловодството на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД на адрес: гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, административна сграда на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, до 16.00 часа на 22.08.2019 г. включително. Изпращането на оферти по пощенски път не се допуска.
Депозит за участие в конкурса: както е посочено в т.5. 
Време и начин за оглед на обекта: В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в ежедневник, всеки желаещ участник, който е закупил конкурсната документация, има право да заяви оглед на обектите, който ще се извършва всеки работен ден между 10.00 часа и 14.00 часа след предварителна заявка на телефон: +359 888 408 485. При извършване на огледите, кандидатите за участие в конкурса, могат да се запознаят с наличната документация за Обектите на конкурса. 
Дата и място на провеждане на конкурса: Предложенията ще бъдат разгледани в Заседателната зала на дружеството, находяща се на адрес: гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, административна сграда на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, ет. 2, от комисия за разглеждане, оценка и класиране, в деня, следващ деня на изтичане на срока за подаване на предложения. Всеки участник ще бъде уведомен за резултатите от оценяването на представеното от него предложение писмено, по факс или на посочения от него електронен адрес.

Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:

В Плик №1: Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника - попълва се Приложение № 1; Техническо предложение - попълва се Приложение № 2; Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие – когато е приложимо; Предложение за изпълнение на предмета на конкурса в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане и общи условия на застрахователя; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Приложение № 3; Декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Приложение № 4; Декларация за запознаване с условията на процедурата - попълва се Приложение № 5; Декларация за предоставена конкурсна документация и за сключване на договор - попълва се Приложение № 6; Общи и специални условия на участника за съответната застраховка; Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) от който е видно правното основание за създаване на обединението; Единен идентификационен код, представя се справка от партидата на участника в Търговския регистър, или еквивалентен документ за участниците чуждестранни лица; Заверено копие от платежен документ за платен депозит за участие в конкурса; Заверено копие от платежен документ, удостоверяващ извършено плащане на таксата за получаване на Конкурсната документация;Представят се толкова Плика №1, за колкото позиции кандидатства участника.

В Плик №2:  Ценово предложение – попълва се Приложение № 7.Участниците представят отделен Плик №2 за всяка една обособена позиция, за която участникът участва.

За информация и въпроси: В сградата на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, всеки работен ден между 10,00 часа и 16.00 часа.

Лице за контакт: Стефан Стоянов, тел. +359 884 214 263.