bottom header image

КОНКУРС 25.04.2019

„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД

 
на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата  на  държавата  в  търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение по т. 9 на Съвета на директорите на ,,ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД, Решение по т.2.1, т.2.2 и т.2.3 на Съвета на директорите на ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД (Протокол № 9 от 14.02.2019 г.) и Решение № РД-04-51/10.04.2019 г. на Управителя на дружеството, обявява публично оповестен конкурс съгласно  чл. 16 от ПРУПДТДДУК за отдаване под наем  на недвижимо имущество, находящо се  на територията на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, както следва:
 
1. закрита складова площ от 500 кв.м., част от сграда ,,Цех № 4” собственост на  ,,ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД (санкция за дългосрочно отдаване от Съвета на директорите на ,,ТЕРЕМ –ХОЛДИНГ” ЕАД, т.9.2. от Протокол № 50 от 31.10.2018 г.; т.1.2. от Протокол № 54 от неприсъствено заседание на Съвета на директорите; Пълномощно с изх.
№ ПНД01-1830/27.11.2018 г.) с начална месечна наемна цена 1 000 (хиляда) лева без ДДС.
2. закрита площ от 86.23 кв.м., част от сграда ,,Под станция 13 KW” с инв.
№ 100085, собственост на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, с начална месечна наемна цена 190 (сто и деветдесет) лева без ДДС.
Срок за отдаване на имотите по т.1 и т.2 -  10 години.
Тръжна документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09.00 часа до
16.00 часа в периода от 12.04.2019 година до 24.04.2019 година от Деловодството на дружеството. Цената на конкурсната документация е в размер на:
За недвижим имот по т.1 – в размер на 300 (триста) лева без ДДС;
За недвижим имот по т.2 – в размер на 100 (сто) лева без ДДС;Тази сума не се възстановява.       
Депозит за участие:
За недвижим имот по т.1 – в размер на 1000 (хиляда) лева без ДДС;
За недвижим имот по т.2 – в размер на 200 (двеста) лева без ДДС;Оглед на обекта може да бъде направен след закупуването на конкурсната документация, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа в периода до 24.04.2019 година.

Конкурсът ще се проведе на 25.04.2019 година от 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството.
Ако не се яви кандидат, конкурсът ще се проведе повторно от 10:00 часа на 10.05.2019 година на същото място. Сроковете за закупуване на тръжна документация, депозитът за участие и извършването на оглед и подаване на заявленията за участие съответно са:

Срок за закупуване на тръжна документация – от 30.04.2019 г. до 09.05.2019 г. в рамките на работния ден (16.00 часа).
Срок за плащане на депозит – до 16.00 часа на 09.05.2019 г.
Оглед може да бъде извършен – до 16.00 часа на 09.05.2019 г.

Заявленията за участие ще се приемат – до 16.00 часа на 09.05.2019 г. в Деловодството на дружеството.Всички останали условия и изисквания за участие в конкурса остават непроменени.
 
За справки: тел. +359 885 551 991