bottom header image

Нова дата за ТЪРГ 20.03.2019

"ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна" ЕООД 


на основание чл. 14 и чл. 15 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и съгласно Решение № РД-04-29/19.02.2019 г., в което е предвидена дата за повторно провеждане на търга в случай, че няма постъпили заявления за някои от недвижимите имоти предмет на търга на първоначално обявената дата (08.03.2019 г.)., обявява повторна дата за търг с тайно наддаване съгласно  чл. 15е от ПРУПДТДДУК за отдаване под наем  на недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, както следва:
  
I.Предмет на търга:
 
1. Закрита производствена площ от 282,00 кв.м. – част от сграда ,,Разширен участък” (идент. 38354.307.13.37) с инв. № 100029, собственост на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД- с начална месечна наемна цена 510 (петстотин и десет) лева без ДДС;
2. Закрита площ – част от сграда ,,Магазия № 2 към кей № 1” с идент. 38354.307.13.80  – Магазии  № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 и № 18 с обща площ 117, 71 кв.м.- с начална месечна наемна цена 260 (двеста и шестдесет) лева без ДДС;
3. Закрита площ – част от сграда Магазия № 2 към кей № 1 с идент. 38354.307.13.80   – Магазия № 15 с площ 17.60 кв.м.- 40 (четиридесет) лева без ДДС – с начална месечна наемна цена от 40 (четиридесет) лева без ДДС;
4. Закрита площ – част от склад ,,Корабна магазия”, идент. 38354.307.13.69 – магазии № 4; 5; 7 с помещение на II – ри етаж - с обща площ 61,42 кв.м.- начална месечна наемна цена 130 (сто и тридесет) лева без ДДС;
5. Закрита площ за санитарно битови цели с баня, тоалетна и съблекалня с обща площ от 51 кв.м., представляваща част от ,,Сграда участък свързочен” с идент. 38354.307.13.24 – с начална месечна наемна цена 90 (деветдесет) лева без ДДС;
6. Закрита площ със санитарно битови помещения с площ 42 кв.м. част от сграда ,,Тръбен цех” с идент. 38354.307.13.28 – с начална месечна наемна цена 30 (тридесет) лева без ДДС;
7. Закрита площ – втори етаж, съблекалня, умивалня, баня, баня с антре с обща площ 103.30 кв.м. част от сграда ,,Битова със столова” (административна) с идент. 38354.307.13.85 – с начална месечна наемна цена 254 (двеста петдесет и четири) лева без ДДС;
8. Промишлена  площ с обща площ от 150 кв.м. част от сграда ,,Свъзочен участък” с идент. 38354.307.13.24 – с начална месечна наемна цена 240 (двеста и четиридесет) лева без ДДС;
           
II. Вид на търга - тайно наддаване на закрито заседание.
 
III. Срок за отдаване – 3 (три) години.
 
IV. Поради липса на кандидати за гореспоменатите в раздел I. недвижими имоти на първоначално обявената дата, търгът да се проведе повторно от 10.00 часа на 20.03.2019 година в Заседателната зала на дружеството.
 
Тръжна документация -  може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 часа до 16.00 часа в периода от 12.03.2019 година до 19.03.2019 година от Деловодството на дружеството.  Цената за закупуване на тръжната документация е 50 (петдесет) лева без ДДС, сумата се заплаща в брой в касата на ,,ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД, административна сграда, ет.1, преди получаване на документацията.
Тази сума не се възстановява.

Забележка: За участници закупили тръжна документация в първоначално обявените срокове, но не подали заявления за участие ще се считат за актуално платени.
 
Депозит за участие :
 
1. Закрита производствена площ от 282,00 кв.м. – част от сграда ,,Разширен участък” (идент. 38354.307.13.37) с инв. № 100029, собственост на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД- 150 (сто и петдесет) лева без ДДС.
 
2. Закрита площ – част от сграда ,,Магазия № 2 към кей № 1” с идент. 38354.307.13.80  – Магазии  № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 и № 18 с обща площ 117, 71 кв.м.- 150 (сто и петдесет) лева без ДДС;
 
3. Закрита площ – част от сграда Магазия № 2 към кей № 1 с идент. 38354.307.13.80   – Магазия № 15 с площ 17.60 кв.м.- 40 (четиридесет) лева без ДДС;
 
4. Закрита площ – част от склад ,,Корабна магазия”, идент. 38354.307.13.69 – магазии № 4; 5; 7 с помещение на II – ри етаж - с обща площ 61,42 кв.м.- 150 (сто и петдесет) лева без ДДС;
 
5. Закрита площ за санитарно битови цели с баня, тоалетна и съблекалня с обща площ от 51 кв.м., представляваща част от ,,Сграда участък свързочен” с идент. 38354.307.13.24 – 50 (петдесет) лева без ДДС;
 
6. Закрита площ със санитарно битови помещения с площ 42 кв.м. част от сграда ,,Тръбен цех” с идент. 38354.307.13.28 – 30 (тридесет) лева без ДДС;
 
7. Закрита площ – втори етаж, съблекалня, умивалня, баня, баня с антре с обща площ 103.30 кв.м. част от сграда ,,Битова със столова” (административна) с идент. 38354.307.13.85 – 150 (сто и петдесет) лева без ДДС;
           
8. Промишлена  площ с обща площ от 150 кв.м. част от сграда ,,Свъзочен участък” с идент. 38354.307.13.24 – 150 (сто и петдесет) лева без ДДС;
 
Оглед на обекта може да бъде направен след закупуването на тръжна документация, всеки работен ден от 09:00 часа до 16,00 часа в периода до 19.03.2019 година.
 
Краен срок за подаване на заявленията за участие е 16:00 часа в деня преди търга (19.03.2019 г.).
 
  
За повече информация: +359 885 551 991