bottom header image

ОБЯВА - 01.10.2021

 
„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна” ЕООД, на основание Решение по т. 3 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, (Протокол № 48 от 29.09.2021 г.)
 
ОБЯВЯВА
 
СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка по заявка на компресиран природен газ в бутилкови групи („Бъндели“), доставка на Газорегулаторен и Замерен Пункт – Високо Налягане (ГрЗП-ВН) за редуциране на налягането от бутилките до 4 bar за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД”
 
Подробни разяснения и документация относно условията на процедурата, времето и мястото за провеждане са достъпни за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на интернет адрес: www. krz-fa.bg, секция „Профил на купувача” и www.terem.bg, секция „Обяви”.
 
Файлове за сваляне:
ДОКУМЕНТАЦИЯ За участие в публично обявена състезателна процедура