bottom header image

ОБЯВА - 05.10.2023 - ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ

На основание раздел III., чл.29, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД обявява конкурс за избор на застраховател на активи дружествена собственост, при следните условия:
 1. Предмет на конкурса: Избор на застраховател на движимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД, за следните застраховки:
  1. Застраховка „Автокаско”;
  2. Застраховка „Гражданска отговорност”;
  3. Застраховка „Злополука на местата в моторни превозни средства”;
 2. Оценката и класиране: Оценката и класиране на офертите/предложенията ще се извърши съгласно одобрената методика и условията на Конкурсната документация. Валидността на офертите трябва да бъде минимум три месеца.
 3. Срок: Срок на договора за застраховка – една година.
 4. Вид на конкурса: Конкурс по документи, съгласно условията и изискванията на Конкурсната документация.
 5. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците: Участник в процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, което отговаря на изискването на чл. 12 от Кодекса за застраховането и притежава валиден лиценз/разрешение издаден от компетентен орган за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България, в чийто обхват следва да са включени всички видове застраховки предмет на конкурса, а чуждестранните лица – аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, или техни обединения. Лице, което участва в обединение, не може да подава самостоятелна оферта, или да бъде участник в друго обединение.
Участникът в конкурса трябва да внесе Депозит за участие в конкурса - сума в размер на 1000 лева (хиляда лева). Депозита се заплаща по банков път преди подаването на предложението по следната банкова сметка на дружеството: IBAN BG77STSA93000014560829, BIC STSABGSF при „Банка ДСК“ ЕАД. Депозитите на неспечелилите конкурса ще се възстановят в пет дневен срок след подписването на договора за застраховка със спечелилия конкурса, а депозита на спечелилия конкурса ще се приспадне от сумата за гаранцията по договора при неговото подписване или се връща ако гаранцията не бъде под формата на депозит. В случай, че участник определен за изпълнител не сключи договор в определения му срок, внесения от него депозит се задържа от „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, за което участникът дава своето изрично съгласие.
Всеки участник има право да подава оферта за застраховане по една, няколко или всички от обособените позиции предмет на конкурса. Всеки участник представя само една оферта по съответната позиция. Не се допуска представяне на варианти на офертата.
Получаване на документация за участие в конкурса: Участниците могат да получат Конкурсната документация за участие в настоящия конкурс в деловодството на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД на адрес: гр. Варан, Район Аспарухово, Местността Лъджата, телефон: +359 52 814 410, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа или по посоченa от участника електронна поща /e-mail/. Документацията се предоставя на участника след заплащане на такса за закупуване на конкурсна документация в размер на 200 лева (двеста лева), платима по банков път по следната банкова сметка на дружеството: IBAN BG77STSA93000014560829, BIC STSABGSF при „Банка ДСК“ ЕАД и представяне на платежен документ, удостоверяващ извършено плащане на таксата за получаване на Конкурсната документация. Участникът следва да представи платежен документ за извършеното плащане на таксата за Конкурсна документация преди получаване на Конкурсната документация лично в деловодството на дружеството или по електронна поща на дружеството – office@krz-fa.com . 
Срок за закупуване на Конкурсната документация за участие: Конкурсната документация може да се закупува в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на публикуване на обявата на интернет страницата на Агенция за публичните предприятия и контрол.
 1. Срок, място и начин на подаване на предложения (оферти): Участниците представят в запечатан плик предложенията си в деловодството на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД на адрес: гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, административна сграда на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, до 16.00 часа на 19.10.2023 г. включително. Изпращането на оферти по пощенски път се допуска, но отговорността за срока на доставка на офертата до офис на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД е за сметка на участника.
Няма да бъдат разглеждани оферти доставени след гореобявения срок!
 1. Депозит за участие в конкурса: както е посочено в т.5.
 2. Време и начин за оглед на обекта: В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява в интернет страницата на Агенция за публичните предприятия и контрол, всеки желаещ участник, който е закупил конкурсната документация, има право да заяви оглед на обектите, който ще се извършва всеки работен ден между 10.00 часа и 14.00 часа след предварителна заявка на телефон: +359 884 214 263;
 3. Дата и място на провеждане на конкурса: Предложенията ще бъдат разгледани в Заседателната зала на дружеството в 14.00 часа на 20.10.2023 г. находяща се на адрес: гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, административна сграда на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, ет. 2, от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите. Всеки участник ще бъде уведомен за резултатите от оценяването на представеното от него предложение писмено, по факс или на посочения от него електронен адрес.
Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:
 1. Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника - попълва се Приложение № 5;
 2. Техническо предложение – съгласно условията на Приложения №1 до Приложение № 3 ;
 3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие – когато е приложимо;
 4. Предложение за изпълнение на предмета на конкурса в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане и общи условия на застрахователя;
 5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Приложение № 6;
 6. Декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Приложение № 7;
 7. Декларация за запознаване с условията на процедурата - попълва се Приложение № 8;
 8. Декларация за предоставена конкурсна документация и за сключване на договор - попълва се Приложение № 12;
 9. Общи и специални условия на участника за съответната застраховка;
 10. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) от който е видно правното основание за създаване на обединението;
 11. Единен идентификационен код на участника или еквивалентен документ за участниците чуждестранни лица;
 12. Заверено копие от платежен документ за платен депозит за участие в конкурса;
 13. Заверено копие от платежен документ, удостоверяващ извършено плащане на таксата за получаване на Конкурсната документация;
 14. Декларация за обстоятелства по ликвидация, несъстоятелност, право за упражняване на предмета на дейност и свързаност – попълва се Приложение № 13;
 15. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) – попълва се Приложение №14;
 16. Декларация за липса на свързаност с друг участник – попълва се Приложение № 15;
 17. Декларация по чл. 42, ал.2, т.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – попълва се Приложение № 16.
 18. Ценово предложение – попълва се Приложение № 9.
 
 1. За информация и въпроси: В сградата на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, всеки работен ден между 10.00 часа и 16.00 часа.
Лице за контакт: Маргарита Саръева, юрисконсулт, тел. +359 52814 410; моб. Тел: +359 885 551 991.

Дата на обявление: 05.10.2023 г.