bottom header image

ОБЯВА 11.06.2019

„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД на основание чл. 14 и чл. 16 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Решение по т. 7.1. на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД (Протокол № 34/07.06.2019 г.) обявява процедура за провеждане на конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имоти находящи се на територията на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ" ЕООД, представляващ площи подходящи за разполагане на седем броя кафе автомати и три броя автомати за пакетирани храни, при следните условия:
 
I. Предмет на конкурса:
 
1. Обектът, който ще се отдава под наем –  полезни  площи, обособени на различни места от  сградата на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, както следва:
 
№ 1 - площ от 1.20 кв.м. на първи етаж до входната врата в административната  сградата на дружеството с идент. № 38354.307.13.48 за монтиране на 1 (един) брой автомат за топли напитки и 1 (един) брой автомат за пакетирани храни;
№ 2 - площ от 1.20 кв.м. до сградата ,,Корабна магазия” с идент. № 38354.307.13.69   за монтиране на 1 (един) брой автомат за топли напитки и 1 (един) брой автомат за пакетирани храни;
№ 3 - площ  от 1.20 кв.м. до вратата на сграда ,,Инструментална № 7 с идент.
№ 38354.307.13.81  за монтиране 1 (един) брой автомат за топли напитки и 1 (един) брой автомат за пакетирани храни .
№ 4 - площ  от 0.50 кв.м. до сграда ,,Корпусен цех” с идент. № 38354.307.13.86  за монтиране 1 (един) брой автомат за топли напитки;
№ 5 - площ  от 0.50 кв.м. пред сграда ,,Електромеханичен цех” /№ 70 с идент. №38354.307.13.57 (срещу входа на лавката)  за монтиране 1 (един) брой автомат за топли напитки;
№ 6 – площ от 0.50 кв.м. пред входа на завода до КПП /ново/ с идент. № 38354.307.13.89 за монтиране на 1 (един) брой автомат за топли напитки.
№ 7 – площ от 0.50 кв.м. до плаващ док № 1 с инв.№ 1129 за монтиране на
1 (един) брой автомат за топли напитки.
 
Общата площ на отдавания под наем имот е 5.60 кв.м от територията на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, съгласно Техническата схема за местоположение /Приложение № 7/ и полезна площ  на:
обект № 1 - площ от 1.20 кв.м. на първи етаж до входната врата в административната  сградата на дружеството с идент. № 38354.307.13.48; 
обект № 2 - площ от 1.20 кв.м. до сградата ,,Корабна магазия” с идент.
№ 38354.307.13.69;
обект № 3 - площ  от 1.20 кв.м. до вратата на сграда ,,Инструментална № 7 с идент.
№ 38354.307.13.81;
обект № 4 - площ  от 0.50 кв.м. до сграда ,,Корпусен цех” с идент. № 38354.307.13.86; обект № 5 - площ  от 0.50 кв.м. пред сграда ,,Електромеханичен цех” /№ 70 с идент. №38354.307.13.57 (срещу входа на лавката );
обект № 6 – площ от 0.50 кв.м. пред входа на завода до КПП /ново / с идент.
№ 38354.307.13.89 ;
обект № 7 – площ от 0.5 кв.м. до плаващ док № 1 с инв. № 1129
 
Достъп до имота, отдаван  под наем ще имат служителите на дружеството, както и външни посетители на завода.  
 
Кандидатите подават заявление за наемане на всички площи, като не се  допуска разделяне на обекта.
 
             2. Срок за отдаване под наем на обекта: 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора за отдаване под наем.
 
             3. Специални изисквания към участниците:
 
До участие в конкурса се допускат всички физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, разполагащи с оборудване/автомати/ за предоставяне на топли напитки и пакетирани храни, с  най-малко двугодишен опит в  експлоатирането на кафе автомати и отговарящи  на изискванията на одобрената конкурсна документация.
 
3.1. Кандидатът е длъжен да декларира, че влаганите в автомата за топли напитки вещества и продукти ще отговарят на изискванията на Закона за храните и имат хранителна стойност не по-ниска от тази, произтичаща от утвърдения им състав и са безопасни за човешкото здраве.
3.2. Кандидатът е длъжен да декларира, че складовата му база е регистрирана в Агенция по безопасност на храните.
3.3. Кандидатът е длъжен да представи списък на персонала, който ще обслужва автоматите, ведно с валидни здравни книжки на същите, издадени по реда на Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметични салони, постановена от Министерство на здравеопазването /обн. ДВ бр. 57 от 14.07.2006 г./.
3.4. Кандидатът е длъжен да представи документ, удостоверяващ наличието на собствени и/или наети вендинг - автомати за топли напитки и пакетирани храни за целия срок на договора за отдаване под наем недвижимия имот/ документ удостоверяващ правото на собственост и/или договор за наем. 
3.5. Кандидатът е длъжен да представи списък на основните договори, сключени от него със същия или сходен предмет.
             Минимално изискване: Кандидатът да докаже най-малко двугодишен опит в експлоатирането на кафе автомати и автомати за пакетирани храни.
3.6. Кандидатът е длъжен да представи референции за добро изпълнение на подобни договори.
            Минимално изискване: Кандидатът да е получил поне една референция по някой от включените в списъка по т. 3.5. договори.
 
            4. Други конкурсни условия. Технически спецификации:
 
4.1. Кандидатът, определен за наемател е длъжен, в срок  до 10 дни от подписване на договора, да монтира и осигури за експлоатация в наетата площ вендинг-автоматите за топли напитки и автоматите за пакетирани храни съобразно Техническата схема  за  местоположение /Приложение № 7 от конкурсната документация/, съобразени с  изискванията на Директива 2006/95/ЕО, т.е. с поставена  СЕ маркировка, доказваща съответствието им с хармонизираните европейски стандарти и изискванията за безопасност при експлоатация;
4.2. Към заявлението си кандидатът следва да представи брошура или подробно описание на вида, марката, модела и техническите  параметри на вендинг-автоматите, от които  да е видна, включително поставената  СЕ маркировка, описание на предлагания асортимент на топли напитки, както и  каталози, в които е посочена консумацията на автоматите на електрическа енергия и вода;
4.3. Автоматите за топли напитки да предлагат избор на  напитки с еспресо поне два вида и инстантно кафе, чай,  мляко с какао, капучино и други;
4.4. Капацитет на едно зареждане на автомата за топли напитки - не по- малко от 500 чаши;
4.5. Автоматите да са снабдени с монетник, който да връща ресто. Да работят с монети от 5,10,20,50 ст., 1, 2 лева и книжни банкноти;
4.6. Използваните автомати да са технически обезопасени. Електрическото захранване на същите да е 220 V-50 Hz;
4.7. Оборотите от всички продажби следва да се регистрират и отчитат с фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване /ФУВАС/, съгласно чл.3,ал.8 от Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ/обн.ДВ.бр.106 от 27 декември 2006 г., изм. и доп. ДВ. Бр. 26 от 29 март 2019 г.;
4.8.  Кандидатът, определен за наемател е длъжен, при възникване на авария в някой от автоматите, да я отстрани за срок от 2 до 4 часа, а при необходимост да подмени някой  от вендинг-автоматите да монтира друг, също снабден с СЕ маркировка, доказваща съответствието на автомата с хармонизираните европейски стандарти и изисквания за безопасност при експлоатация;
4.9. Кандидатът, определен за наемател е длъжен да  зарежда автоматите в срок от 2/два часа/, след направена заявка.
4.10. Кандидатът, определен за наемател е длъжен да освободи обекта/ след изтичане на срока на договора за наем или прекратяването му/ и да го  предаде на наемодателя в същото състояние, в което е бил приет. За приемането и предаването на обекта в началото и в края на договора за наем се съставя двустранен протокол, в който се описва състоянието му.
 
             5. Начална тръжна цена: В размер на едномесечна наемна вноска за всички  автомати разположени на обекти описани в раздел I. – 1200 лв. (хиляда и двеста) лева без ДДС или 120 (сто и двадесет) лева без ДДС за 1 (един) брой автомат. Наемната  вноска е изчислена с оценителни Доклад от 2019 г. на обектите, на база маркетингово проучване на цените за отдаване под  наем на търговски обекти със същия предмет от държавни структури и от частни лица.
 
В наемната цена са включени консумативни разходи за електроенергия и вода и други разходи за данъци  и такси по ЗМДТ.
 
               6. Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:
6.1. в тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоена месечна наемна цена, предложена от него, по сметка на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД -  IBAN:  BG77STSA93000014560829 , BIC: STSABGSF
Титуляр: „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА“ ЕООД, която обезпечава изпълнението на договора;
6.2. наемната цена се заплаща за всеки месец до 5-то число на текущия месец по сметка на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД - 
IBAN:  BG77STSA93000014560829 , BIC: STSABGSF
  
               7.  Депозит за участие в конкурса: Парична вноска в размер на  200 /двеста/ лева, се заплаща по банкова сметка на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията.
Банка: „ДСК” ЕАД
IBAN BG77STSA93000014560829
BIC STSABGSF
Титуляр: „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД
 
ІІ. Цената на конкурсната документация е   100 /сто/ лева, като същата се заплаща на касата на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, не по-късно до деня предхождащ конкурса (25.06.2019 г.).
 
ІІІ.   Срок за получаване на конкурсната документация: до 25.06.2019 година – 16.00 часа.
              Конкурсната документация се получава от Деловодството на дружеството, находящо се на адрес: гр. Варна, район Аспарухово, местност ,,Лъджата”, административна сграда, ет.2. или на официалната страница на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” (www.krz-fa.com), секция „Профил на купувача“.
 
ІV.  Заявления за участие в конкурса се подават в „Деловодството” – ет.2, административна сграда на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД.
 Срокът за подаване на заявленията е до 16.00 часа на 25.06.2019 година.
 
 
 V.   Огледи на обекта могат да се извършват само след закупуване на конкурсната документация до 16:00 на 25.06.2019 година, считано от деня следващ датата на публикуване на обявата за конкурса в ежедневник, и след предварително съгласуване на времето за извършване на огледа  на  тел. +359 888 408 485                             
 
VІ. Конкурсът ще се проведе  26.06.2019 г., в  14:00 часа, в заседателната зала на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД.
Ако не се яви кандидат, конкурсът ще се проведе повторно от 10:00 часа на 26.07.2019 година на същото място. Сроковете за закупуване на конкурсна документация, депозитът за участие и извършването на оглед и подаване на заявленията за участие съответно са:
Срок за закупуване на конкурсна документация – от 28.06.2019 г. до 25.07.2019 г. в рамките на работния ден (16.00 часа).
Срок за плащане на депозит – до 16.00 часа на 25.07.2019 г.
Оглед може да бъде извършен – до 16.00 часа на 25.07.2019 г.
Заявленията за участие ще се приемат – до 16.00 часа на 25.07.2019 г. в Деловодството на дружеството.Всички останали условия и изисквания за участие в конкурса остават непроменени.
 
VII. За информация и въпроси: В сградата на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, всеки работен ден между 10.00 часа и 16.00 часа.

Телефони: +359 885 551 991; +359 884 214 263;


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6