bottom header image

ОБЯВА 16.05.2019

 
„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД на основание чл. 14 и чл. 16 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Решение  РД-04-65/15.05.2019 г., обявява конкурс за избор на застраховател на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД при следните условия:
Предмет на конкурса: Избор на застраховател на гражданската отговорност и на движимо и недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД. Настоящия публично-оповестен конкурс е разделен на седем обособени позиции, като обектите подлежащи на застраховане са следните:

Имуществена застраховка на активи на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД;
Застраховка „Автокаско”;
Застраховка „Гражданска отговорност”;
Застраховка „Злополука на местата в моторни превозни средства”;
Застраховка “Обща Гражданска отговорност” на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, с предмет отговорността на Застрахования, включително всички негови служители, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на стопанската му дейност;
Застраховка “Обща Гражданска отговорност”- отговорност на съоръженията на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, с предмет отговорността на Застрахования за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица при или по повод осъществяване на дейността му по поддръжка и експлоатация на т.н. пристанищно съоръжение (причали, кейове), за което застрахования носи отговорност на територията на Република България;
Застраховка “Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на плавателни средства посочени в Приложение №9 (два плаващи дока, яхта и два катера) на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, с предмет осигуряване на  застрахователна защита на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД срещу загуби и/или разноски, които Дружеството е длъжно да заплати, поради причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на плавателни средства.

Оценката и класиране. Валидност на оферта: Оценката и класиране на офертите/предложенията ще се извърши за всяка обособена позиция отделно, съгласно одобрената методика и условията на Конкурсната документация. Валидността на офертите трябва да бъде минимум три месеца.

Срок: Срок на договора за застраховка – една година.

Вид на конкурса: Конкурс по документи, съгласно условията и изискванията на Конкурсната документация.

Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците: Участник в процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, което отговаря на изискването на чл. 12 от Кодекса за застраховането и притежава валиден лиценз/разрешение издаден от компетентен орган за извършване на застрахователна дейност на територията на Република България, в чийто обхват следва да са включени всички видове застраховки, предмет на съответната обособена позиция, за която същият подава оферта, а чуждестранните лица – аналогичен документ, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, или техни обединения. Лице, което участва в обединение, не може да подава самостоятелна оферта, или да бъде участник в друго обединение.Участникът в конкурса трябва да внесе Депозит за участие в конкурса – за всяка позиция, за която участва, както следва:
1000 лева (хиляда лева) за първа обособена позиции по т.I.1.1; 1000 лева (хиляда лева) за втора обособена позиции по т.I.1.2; 500 лева (петстотин лева) за трета обособена позиции по т.I.1.3; 500 лева (петстотин лева) за четвърта обособена позиции по т.I.1.4; 500 лева (петстотин лева) за пета обособена позиции по т.I.1.5; 1000 лева (хиляда лева) за шеста обособена позиции по т.I.1.6; 1000 лева (хиляда лева) за седма обособена позиции по т.I.1.7. Депозитът се заплаща по банков път преди подаването на предложението по следната банкова сметка на дружеството: IBAN BG77STSA93000014560829, BIC STSABGSF при „Банка ДСК“ ЕАД. Депозитите на неспечелилите конкурса ще се възстановят в пет дневен срок след подписването на договора за застраховка за съответната обособена позиция със спечелилия конкурса за същата, а депозита на спечелилия конкурса ще се приспадне от сумата за гаранцията по договора при неговото подписване или се връща ако гаранцията не бъде под формата на депозит. В случай, че участник определен за изпълнител не сключи договор в определения му срок, внесения от него депозит се задържа от „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, за което участникът дава своето изрично съгласие.
Всеки участник има право да подава оферта за застраховане по една, няколко или всички от обособените позиции предмет на конкурса. Всеки участник представя само една оферта по съответната позиция. Не се допуска представяне на варианти на офертата.

Получаване на документация за участие в конкурса: Участниците могат да получат Конкурсната документация за участие в настоящия конкурс в деловодството на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД на адрес: гр. Варан, Район Аспарухово, Местността Лъджата, телефон: +359 52 814 410, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, след заплащане на такса за закупуване на Конкурсна документация в размер на 200 лева (двеста лева), платима по банков път по следната банкова сметка на дружеството: IBAN BG77STSA93000014560829, BIC STSABGSF при „Банка ДСК“ ЕАД и представяне на платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане на таксата за получаване на Конкурсната документация.

Срок за закупуване на Конкурсната документация за участие: Конкурсната документация може да се закупува в 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на публикуване на обявата за конкурса в национален ежедневник.

Срок, място и начин на подаване на предложения (оферти): Участниците представят в запечатан плик предложенията си в деловодството на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД на адрес: гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, административна сграда на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, до 16.00 часа на 30.05.2019 г. включително. Изпращането на оферти по пощенски път не се допуска.

Депозит за участие в конкурса: както е посочено в т.5.

Време и начин за оглед на обекта: В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява в национален ежедневник, всеки желаещ участник, който е закупил конкурсната документация, има право да заяви оглед на обектите, който ще се извършва всеки работен ден между 10.00 часа и 14.00 часа след предварителна заявка на телефон: +359 888 408 485.

Дата и място на провеждане на конкурса: Предложенията ще бъдат разгледани в Заседателната зала на дружеството, находяща се на адрес: гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, административна сграда на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, ет. 2, от комисия за разглеждане, оценка и класиране, в 10:00 часа в деня, следващ деня на изтичане на срока за подаване на предложения (31.05.2019г.) Всеки участник ще бъде уведомен за резултатите от оценяването на представеното от него предложение писмено, по факс или на посочения от него електронен адрес.

Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:
В Плик №1: Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника - попълва се Приложение № 10; Техническо предложение - попълва се Приложение № 11; Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие – когато е приложимо; Предложение за изпълнение на предмета на конкурса в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане и общи условия на застрахователя; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се Приложение № 12; Декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Приложение № 13; Декларация за запознаване с условията на процедурата - попълва се Приложение № 14; Декларация за предоставена конкурсна документация и за сключване на договор - попълва се Приложение № 15; Общи и специални условия на участника за съответната застраховка; Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (когато е приложимо) от който е видно правното основание за създаване на обединението; Единен идентификационен код, представя се справка от партидата на участника в Търговския регистър, или еквивалентен документ за участниците чуждестранни лица; Заверено копие от платежен документ за платен депозит за участие в конкурса; Заверено копие от платежен документ, удостоверяващ извършено плащане на таксата за получаване на Конкурсната документация;Представят се толкова Плика №1, за колкото позиции кандидатства участника.

В Плик №2:  Ценово предложение – попълва се Приложение № 16.Участниците представят отделен Плик №2 за всяка една обособена позиция, за която участникът участва.
За информация и въпроси: В сградата на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, всеки работен ден между 10,00 часа и 16.00 часа.

Лице за контакт: Димитър Стоев, тел. 0885733995.