bottom header image

ОБЯВА - 21.04.2023 - ЗАСТРАХОВКА НА ИМУЩЕСТВО


 

На основание чл. 29, ал. 3 и т. 11 от Приложение № 1 към чл.29, ал.2от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД обявява конкурс за избор на застраховател на активи дружествена собственост, при следните условия:

Предмет на конкурса: Избор на застраховател на имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД, по следните позиции:

  

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:

Застраховка „Имущество“ на недвижимо имущество и съоръжения, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД.

Обект на застраховане по Обособена позиция № 1 е имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД, описано в Таблица № 1 (Сгради) и Таблица № 2 (Машини и съоръжения), както следва: 
 

Таблица N1
(СГРАДИ)
Таблица N2
(МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ)
Таблица 1

 

 

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:

Застраховка „Каско на плавателни съдове“, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД.

Обект на застраховане по Обособена позиция № 2 са плавателни средства и съоръжения с досег до вода, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД, описани в Таблица № 3 (Плавателни съдове), както следва: 

 

Таблица N3
(ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ)

 

 

3. Оценката и класиране:
Оценката и класиране на офертите/предложенията ще се извърши съгласно одобрената методика и условията на Конкурсната документация. Валидността на офертите трябва да бъде минимум 2 календарни месеца.

 

4. Срок:
Срок на договора за застраховка по всяка от обособените позиции – една година.

 

5. Вид на конкурса:
Конкурс по документи, съгласно условията и изискванията на Конкурсната документация.

 

6. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците:
В конкурса могат да участват, при условията на прозрачност и равнопоставеност, всички лицензирани застрахователни компании, които отговарят на изискванията на настоящата Конкурсна документация, както и на приложимите разпоредби на действащото българско законодателство. 

Оценката и класиране: Оценката и класиране на офертите/предложенията ще се извърши съгласно одобрената методика и условията на Конкурсната документация. Валидността на офертите трябва да бъде минимум три месеца.
 

7. Получаване на документация за участие в конкурса:
Конкурсната документация е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп на адрес: www.krz-fa.com, секция „Профил на купувача” и на адрес www.terem.bg , Секция „Електронна борса“.

 

8. Срок, място и начин на подаване на предложения (оферти):
Офертите следва да бъдат подадени в деловодството - административната сграда на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД, гр. Варна , 9000, пк.135, район Аспарухово, местност „Лъджата” до „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД, адм. сграда ет. 2, до 16:00 часа на 12.05.2023г., включително. 

Няма да бъдат разглеждани оферти доставени след горе обявения срок!
 

9. Депозит за участие в конкурса: не се изисква.
 

10. Време и начин за оглед на обекта:
Огледи на Обектите могат да бъдат извършвани, след предварително съгласуване с представител на „ТЕРЕМ – ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД на телефон тел: +359 884214263, по местонахождението на Обектите: гр. Варна, район Аспарухово, местност „Лъджата”. При извършване на огледите, кандидатите за участие в конкурса, могат да се запознаят с наличната документация за Обектите на конкурса и информация за риска, както и с методите, приложени от лицензирания оценител при изготвяне на оценката.

 

11. Дата и място на провеждане на конкурса:
Предложенията ще бъдат разгледани в Заседателната зала на дружеството в 13.00 часа на 15.05.2023г., находяща се на адрес: гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, административна сграда на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, ет. 2, от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите. Всеки участник ще бъде уведомен за резултатите от оценяването на представеното от него предложение писмено, по факс или на посочения от него електронен адрес.

 

12. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите: 

12.1. Документи за легитимация и правоспособност на участниците:

 • - Заверено за вярност с оригинала копие на валиден Лиценз за извършване на застрахователна дейност. 
 • - Заверено за вярност с оригинала копие на Лиценз/разрешение за сключване на съответния вид застраховка, издадени от компетентен орган.
 • - Декларация, че участникът няма непогасени ликвидни и изискуеми публични задължения;
 • - В случай, че участникът е регистриран извън територията на Република България, документите, които представя следва да са скрепени с официален превод на български език и Апостил.
 • - Изрично Пълномощно с нотариална заверка в случай, че участникът се представлява от пълномощник.

 

12.2. Ценово предложение (Приложение А)

 • - Ценовото предложение на участника се разработва поотделно за всяка позиция, за която участникът участва в конкурсната процедура.
 • - Ценовото предложение за всяка отделна позиция представлява общата стойност на всички застрахователни премии за всеки един от елементите/обектите по съответната позиция.
 • - В ценовото предложение задължително следва да са посочени и индивидуалните застрахователни премии за всеки един от Обектите по съответната позиция, които „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД следва да заплати. 
 • - Ценовото предложение следва да бъде изготвено на база еднократно плащане. 
 • ​- За всяка от позициите, за които участва, участникът представя отделен плик с надпис „Ценово предложение".
 • - Частта от офертата, представляваща Ценовото предложение по т.26.2 от този Раздел, се парафира на всяка страница от участника в конкурса.
 • - Пликът с ценовото/ите предложение/я се поставя/т в плика с офертата на участника.

 

12.3. Допълнителни документи.

 • - Заверено копие на Общите условия на застрахователя;
 • - Образец на Застрахователната полица на застрахователя;
 • - Предложение за изпълнение на предмета на конкурса в съответствие с изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане – Приложение 1;
 • - Декларация за обстоятелства по ликвидация, несъстоятелност, право за упражняване на предмета на дейност и свързаност – Приложение 2; 
 • - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФВДРЮПДРКТЛТДС) – Приложение 3;
 • - Декларация по чл. 42, ал.2, т.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – Приложение 4; 
 • - Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Приложение 5; 

Важно: С подаване на предложение за участие всеки един участник се съгласява с условията на договор за застраховка, детайлно описани в конкурсната документация. 

 

За информация и въпроси: В сградата на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, всеки работен ден между 10.00 часа и 16.30 часа. 

Лице за контакт: Стефан Стоянов, Административен и технически директор, тел. +359 52814 410; моб. Тел: +359 884 214 263.

 

 


 


ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ: