bottom header image

ОБЯВА - 26.05.2020„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна” ЕООД, на основание Решение по т. 1.1 от дневния ред на заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, (Протокол № 28 от 21.05.2020 г.) обявява СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка по заявка на компресиран природен газ чрез автомобилни платформи за бутилки и доставка на Газорегулаторен и Замерен Пункт – Високо Налягане (ГрЗП-ВН) за редуциране на налягането от бутилките до 4 bar за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД”.

Файлове за сваляне:
1. Конкурсна документация
2. Приложения