bottom header image

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 21.01.2021


 
Открит с Решение № РД-04-12/20.01.2021 г. на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители съгласно Приложение №1, „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот дружествена собственост, при следните условия:
 
Предмет на търга. 
Вид на търга: Търг с тайно наддаване на закрито заседание.
 
Предмет на търга е обект находящ се на територията на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, както следва:
 
Закрита площ „Склад резервни части“ с площ 458 кв.м., с идент. 38354.307.13.2 
Начална тръжна цена.           
Начална месечна наемна цена на обект, предмет на търга е както следва:
Закрита площ „Склад резервни части“ с площ 458 кв.м., с идент. 38354.307.13.2, с начална месечна наемна цена 1 360 лева  без ДДС; 
Стъпка на наддаванеОпределям стъпка на наддаване в размер не по-малък от 3% от началната месечна цена.
 
 
ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и правилника за прилагане на ЗДДС.
 
Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална месечна наемна цена плюс стъпка на надаване в размер на 3 на сто от началната цена.
 
 
Начин и срок на плащане на цената: 
Цената по сделката е достигнатата на търга най-висока месечна наемна цена и начисления върху нея ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.
Договора за наем е за срок от три години.
Наемната цена следва да бъде плащана по банков път, по сметка на дружеството до 5-то число на месеца, в който се ползва имота. Направените разходи за ток, вода, телефон, такса битови отпадъци и предоставени услуги ще се плащат до 5-то число на следващия месец.
 
Дата и място на провеждане. 
Търгът ще се проведе на  08.02.2021 година от 10.00 часа в Заседателната зала на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна „ ЕООД на закрито заседание. В случай на необходимост, при спазване на хипотезата на т.1.10 от Приложение 1 към чл.29 от ППЗПП, определям дата на повторно провеждане на тъга да бъде 08.03.2021 г. от 10:00 часа, при условия на първоначалния търг.
 
 
Тръжни документи. 
Тръжната документация може да бъде закупена, всеки работен ден от 22.01.2021 г. до 04.02.2021 година в часови интервал от 9:00 до 16:00 часа и получена от Деловодството на дружеството или по електронна поща, след надлежно представено платежно за заплатена такса за тръжна документация.
 
Краен срок за закупуване на тръжната документация е  до 04.02.2021г.
 
Цената за закупуване на тръжната документация е 50 (петдесет) лева без ДДС, сумата се заплаща в брой в касата на ,,ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД, административна сграда, ет.1, преди получаване на документацията или по банков път по сметка:
Банка: „ДСК“ ЕАД
IBAN:  BG77STSA93000014560829
BIC: STSABGSF
Титуляр: „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА“ ЕООД
 
Тази сума не се възстановява.
 
Документи за участие в търга. 
1.Удостоверение за вписване в Търговски регистър - оригинал или заверено копие или декларация свободен текст с посочен ЕИК;
2. Нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на представляващия участника), издадено от представляващия участника по закон, когато последният участва в търга чрез пълномощник, за юридически лица;
3. Заявление за участие попълнено по образец - Приложение № 1, съдържащо опис на всички представени документи
4.Документ за внесен депозит;
5.Документ за закупена тръжна документация;
6. Декларация за оглед на обекта.
7.Проект на договор за наем;
8. Декларация за съгласие с клаузите на Проект на договор за наем;
9. Декларация за събиране, използване и обработване на лични данни.
 
Краен срок за подаване на заявленията за участие в търга – 05.02.2021 г., 16:00 часа.
 
До участие в търга се допускат физически и юридически лица представили документите описани в раздел VI.
 
Депозитна вноска. 
Всеки от участниците трябва да внесе депозит за участие в търга в размер, както следва:
Закрита площ „Склад резервни части“ с площ 458 кв.м., с идент. 38354.307.13.2, депозит в размер на 1 400.80 лева  без ДДС; 
и да приложи към заявлението си документ удостоверяващ плащането - оригинал или заверено копие. Депозитната вноска се внася в срок до 04.02.2021 г. по банкова път, по сметка на ,, ТЕРЕМ- КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД:
Банка: „ДСК“ ЕАД
IBAN:  BG77STSA93000014560829
BIC: STSABGSF
Титуляр: „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА“ ЕООД
 
Внесеният депозит за участие на неспечелилите кандидати се освобождава в
14 - дневен срок от подаването на молба от участника  за възстановяване на сумата. Депозитът не се връща от ,,ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ” ЕООД, ако кандидатът:
- е класиран на първо място и е определен за наемател, но не изпълни в определения срок задължението си да сключи договор;
- е класиран на второ място и след отказ за сключване на договор от първия
класиран, е определен за наемател, но не изпълни задължението си да сключи договор в определения срок;
- оттегли предложението си след изтичане на срока за подаването му;
 
Депозитът на спечелилия участник не се възстановява, а се приспада от депозитна вноска в размер на двумесечния наем, дължим до 10 (десет) дни след подписване на договора за наем.
 
Оглед на обекта. 
Оглед на помещението предмет на тъга може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:
 
Електронна поща: office@krz-fa.com ;
Телефони: +359 52 814 410 ;
Лице за контакт:  инж. Стефан Стоянов;
 
Краен срок за извършването на огледа е  до 04.02.2021г., 16:00 часа.
 
Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в търга:
 
Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок, спазвайки разпоредбата  на т.10 от Приложение 1 към чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия от и получили тръжна документация.
 
Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към дружество от група ТЕРЕМ или не са представили някой от описаните документи в тръжната документация.
 
ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и правилника за прилагане на ЗДДС.
 
Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална месечна наемна цена с минимална стъпка на надаване 3 на сто от обявената цена.
 
За информация и въпроси: В сградата на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, всеки работен ден между 10:00 часа и 16:30 часа.
Лице за контакт: Маргарита Саръева, юрисконсулт, тел. +359 52814 410;
моб. Тел: +359 885 551 991.