bottom header image

ОБЯВЛЕНИЕ 01.04.2022

ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
 
Открит с Решение № РД-04-38/01.04.2022 г. на основание чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на Приложение №1 към чл. 29,ал. 2 ППЗПП, „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот дружествена собственост, при следните условия:
 
I. Описание на обектите, предмет на търг.
Недвижим имот № 1
136,42 кв.м. закрита складова площ от Сграда Магазия №2 към кей №1 с идент. 38354.307.13.80, включваща магазини № 8, 9, 10, 11, 12 и 18;
Недвижим имот № 2
17,60 кв.м. закрита складова площ от Сграда Магазия №2 към кей №1 с идент. 38354.307.13.80, включваща магазия № 15;
Недвижим имот № 3
35,00 кв.м. закрита складова площ от Сграда Магазия и тоалетна към кей №1 с идент. 38354.307.13.79, включваща Магазини № 1 и 2;
Недвижим имот № 4
61,42 кв.м. закрита складова площ с офис помещение от Сграда Склад Корабна магазия с идент. 38354.307.13.69, включваща магазини № 4; 5; 7 и помещение ет. втори;
Недвижим имот № 5
200,48 кв.м. офис и санитарно битови площи от Сграда Битова със столова (Административна) с идент. 38354.307.13.85, включваща помещения както следва: първи етаж в ляво - съблекалня, баня, битово помещение и склад, втори етаж – стая; трети етаж – две стаи;
Недвижим имот № 6
103.30 кв.м. офис и санитарно битови площи от Сграда Битова със столова (Административна) с идент. 38354.307.13.85, включваща помещения както следва: втори етаж - съблекалня, умивалня, баня, баня с антре;
Недвижим имот № 7
51 кв.м. офис и санитарно – битови площи от Сграда Свързочен участък с идент. 38354.307.13.24, включваща баня, тоалетна и съблекалня;
Недвижим имот № 8
240 кв.м. промишлена площ от Сграда Свързочен участък с идент. 38354.307.13.24;
Обектите, предмет на търга се намират на територията на „Терем – КРЗ Флотски Арсенал – Варна“ ЕООД, адм. адрес: гр. Варна, р-н „Аспарухово“, местност „Лъджата“.
II. Началната цена на имотите е определена от независим оценител и представлява минимална наемна стойност за имот за период от един месец:
  Сграда   Площ Ед.цена
кв.м.
Начална цена
Без ДДС
Недв. имот № 1 Магазия № 2 към кей № 1   136.42 1.94 лв. 265 лв.
Недв. имот № 2 Магазия № 2 към кей № 1   17.6 1.94 лв. 34 лв.
Недв. имот № 3 Магазия и тоалетна към кей № 1   35 1.94 лв. 68 лв.
Недв. имот № 4 Корабна магазия   61.42 2.04 лв. 125 лв.
Недв. имот № 5 Битова със столова   200.48 2.46 лв. 493 лв.
Недв. имот № 6 Битова със столова   103.3 2.46 лв. 254 лв.
Недв. имот № 7 Свързочен участък   51 1.77 лв. 90 лв.
Недв. имот № 8 Свързочен участък   150 1.63 лв. 245 лв.
 
Стъпка на наддаване – пет на сто от началната цена.
Важно! Ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална месечна наемна цена плюс определената стъпка на наддаване:
МИНИМАЛНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Имот №
 
Сграда Площ
кв.м.
Стъпка Минимално
ценово
предложение
Недв. имот № 1 Магазия № 2 към кей № 1 136.42 13 лв. 278 лв.
Недв. имот № 2 Магазия № 2 към кей № 1 17.6 2 лв. 36 лв.
Недв. имот № 3 Магазия и тоалетна към кей № 1 35 3 лв. 71 лв.
Недв. имот № 4 Корабна магазия 61.42 6 лв. 132 лв.
Недв. имот № 5 Битова със столова 200.48 25 лв. 518 лв.
Недв. имот № 6 Битова със столова 103.3 13 лв. 267 лв.
Недв. имот № 7 Свързочен участък 51 5 лв. 95 лв.
Недв. имот № 8 Свързочен участък 150 12 лв. 257 лв.
         
       
Всички стойности са без включен ДДС!
 
III. Вид на търга – таен търг при закрито заседание.
IV. Начин на плащане на цената:
Договорът за наем ще бъде сключен за срок от три години, като наемната цена, определена като резултат от търга ще се дължи ежемесечно.
В срок до десет дни от датата на сключване на договора за наем НАЕМОДАТЕЛЯ заплаща депозит в размер на две наемни вноски.
Месечната наемна цена следва да бъде плащана по банков път, по сметка на дружеството до 5-то число на месеца, в който се ползва имота. Направените разходи за ток, вода, телефон, такса битови отпадъци и предоставени услуги ще се плащат до 5-то число на следващия месец.
ДДС върху наемната цена ще бъде начислено при спазване на разпоредбите на закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и правилника за прилагане на ЗДДС.
V. Дата и място на провеждане.
Търгът ще се проведе на  19.04.2022 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна „ ЕООД на закрито заседание. В случай на необходимост, при спазване на хипотезата на т.1.10 от Приложение 1 към чл.29 от ППЗПП, датата на повторно провеждане на тъга ще бъде 26.04.2022 г. от 10:00 часа.
Търгът ще бъде проведен и при подадено само едно заявление за участие.
VI. Ред за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие в търга.
Тръжната документация може да бъде закупена и получена от Деловодството на дружеството или по електронна поща, след надлежно представено платежно за заплатена такса - тръжна документация, всеки работен ден от 01.04.2022 г. до 18.04.2022 година в часови интервал от 9.00 до 16.00 часа
Цената за закупуване на тръжната документация е 50 (петдесет) лева без ДДС, сумата се заплаща в брой в касата на ,,ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД, административна сграда, ет.1, преди получаване на документацията или по банков път по сметка: на ,, ТЕРЕМ- КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД.
Тази сума не се възстановява.
ДЕПОЗИТНА ВНОСКА:  Всеки от участниците трябва да внесе депозит за участие в търга в размер на 50 % от началната цена за всеки обект, за който участва.
Тръжната документация и депозитът се заплащат по сметка на ,, ТЕРЕМ- КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД:
Банка: „ДСК“ ЕАД
IBAN:  BG77STSA93000014560829
BIC: STSABGSF
Титуляр: „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА“ ЕООД
Внесеният депозит за участие на неспечелилите кандидати се освобождава в
14 - дневен срок от подаването на молба от участника  за възстановяване на сумата. Депозитът не се връща от ,,ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ” ЕООД, ако кандидатът:
- е класиран на първо място и е определен за наемател, но не изпълни в определения срок задължението си да сключи договор;
- е класиран на второ място и след отказ за сключване на договор от първия
класиран, е определен за наемател, но не изпълни задължението си да сключи договор в определения срок;
- оттегли предложението си след изтичане на срока за подаването му;
Депозитът на спечелилия участник не се възстановява, а се приспада от депозитна вноска в размер на двумесечния наем, дължим до 10 (десет) дни след подписване на договора за наем.
VII. Условия за оглед на обекта.
Оглед обектите може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:
Електронна поща: office@krz-fa.com ;
Телефони: +359 52 814 410 ;
Лице за контакт:  инж. Стефан Стоянов;
VIII. Краен срок за приемане на заявленията за участие в търга – 18.04.2022 г., 16:00 часа.
IX. Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в търга:
Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок, спазвайки разпоредбата  на т.10 от Приложение 1 към чл.29, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия от и получили тръжна документация.
Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към дружество от група ТЕРЕМ или не са представили някой от описаните документи в тръжната документация.
 
 
За допълнителна информация: Ивелина Атанасова - юрисконсулт, тел: +359 885 551 991.