bottom header image

ОБЯВЛЕНИЕ - 05.04.2024 - Застраховка „Отговорност на кораборемонтното предприятие за „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД

Обявление и технически условия за публично-оповестена състезателна процедура по оферти
 
Раздел I: Възложител
I.1) Наименование и адреси
 „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД, ЕИК: 103882821
Пощенски адрес: гр. Варна, район Аспарухов, м-ст „Лъджата”
Град: Варна, район Аспарухово, м-ст „Лъджата”
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Стефан Стоянов – Административен и Технически Директор
Телефон: +359884214263; sstoyanov@krz-fa.com
Електронна поща: office@krz-fa.com
Интернет адрес:
Основен адрес: www.krz-fa.com
Адрес за допълнителна информация за процедурата: секция „Профил на купувача“
I.2) Съвместно възлагане
Публично-оповестената състезателна процедура обхваща съвместно възлагане: НЕ
Публично-оповестената състезателна процедура се възлага от централен орган за покупки: НЕ
Публично-оповестената състезателна процедура се открива и провежда от централен орган на управление: ДА
I.3) Комуникация
Документацията за публично-оповестената състезателна процедура (Образци на документи – приложения №№ 1-9) е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на адрес: www.krz-fa.com, секция „Профил на купувача“ и на адрес: www.terem.bg, секция „Профил на купувача“
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт.
Офертите за участие в настоящата публично обявена състезателна процедура трябва да бъдат изпратени на хартиен носител в деловодството на „ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД на горепосоченото място за контакт.
I.4) Основна дейност на Възложителя
Извършване на базов и среден кораборемонт.
Раздел II: Предмет
II.1) Обхват на поръчка
II.1.1) Наименование: Застраховка „Отговорност на кораборемонтното предприятие за „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД
II.1.2) Вид на поръчката:
Публично - оповестена състезателна процедура по оферти
II.1.3) Кратко описание:
Избор на застраховател, за сключване на Договор за застраховка „Отговорност на кораборемонтното предприятие за „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД
II.1.4) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: НЕ
II.2) Описание
II.2.1) Място на изпълнение
България, гр. Варна, „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД
II.2.2) Описание на поръчката:
Състезателна процедура по оферти - за избор на застраховател, за сключване на Договор за застраховка „Отговорност на кораборемонтното предприятие за „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД
II.2.3) Критерии за възлагане:
Съгласно критериите, посочени по-долу:
Най-ниска застрахователна премия – тежест 60%
Най-нисък размер на самоучастие – тежест 20%
Допълнителни застрахователни рискове – тежест 20%
II.2.4) Продължителност на поръчката:
Продължителност в месеци: 12 (дванадесет)
Тази поръчка подлежи на подновяване: НЕ
II.2.5) Информация относно варианти
Ще бъдат приемани варианти: НЕ
II.2.6) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да
включват електронен каталог: НЕ
II.2.7) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката НЕ се финансира със средства от Европейския съюз
Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие
III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
В процедурата могат да участват, при условията на равнопоставеност, всички застрахователни дружества, притежаващи лиценз за извършване на дейност по  т.12 и т.13 от раздел II, буква „А” от Приложение №1 към Кодекса за застраховането, издаден от Комисия за финансов надзор /за участници, регистрирани като застрахователно дружество по Търговския закон на Република България/, или такива, които са нотифицирали Комисия за финансов надзор, че желаят да извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, вкл. да сключват застраховки по т.12 и т.13 от раздел II, буква „А” от Приложение №1 към Кодекса за застраховането на територията на Република България /за участници, регистрирани като застрахователно дружество в държава членка/.
Необходимо е същите да приложат към офертите си заверено копие на Лиценз и/или аналогичен документ удостоверяващ качеството по т.1.1.
 
III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят поставя изисквания за икономическа и финансова стабилност на кандидата, което се преценява въз основа на информацията от заверени копия на одитирани финансови отчети за 2020, 2021, 2022г.
III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
В конкурса могат да вземат участие само застрахователни дружества, които отговарят на разпоредбите на действащото българско законодателство в областта на застрахователното право, както и да притежава валиден Лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност и Лиценз/разрешение за съответния вид застраховка, издадени от компетентен орган.
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие
Всеки участник подава оферта за застраховане на кораборемонтното предприятие за „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД. Не се допуска представяне на варианти на офертата, с изключение на ценовата оферта (в два вариант – при еднократно заплащане на премията или при разсрочена схема за плащане).
Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник под каквато й да било форма.
1.4.1. Технически изисквания към участниците за минимални покрити рискове:
1.4.1.1. Покритие на застрахователни рискове:
А) тотална щета или повреда на всеки кораб, плавателен съд и/или плавателен съд в строеж, който е под грижата, попечителството или контрола на Застрахования с цел да бъде ремонтиран, включително преместване в границите на пристанището, в което се извършва ремонтът, и включително пробни плавания, но не по-далече от 100 мили от това пристанище;
Б) тотална щета или повреда на всеки кораб, плавателен съд и/или плавателен съд в стоеж, който Застрахованият ремонтира/строи, с изключение на кораби или плавателни съдове в морето, различни от пробните пътувания;
В) загуба или повреда на товари или други активи, намиращи се в или разтоварени от корабите или плавателните съдове, посочени по-горе;
Г) загуба или повреда на машини или оборудване на кораб, плавателен съд и/или плавателен съд в строеж, докато такива машини или оборудване са отстранени от кораба или плавателния съд и са под грижите, попечителството или контрола на Застрахования с цел да се ремонтират, монтират, включително по време на транзит между кораба или плавателния съд и помещенията на Застрахования или по време на транзит до или от помещения на специализирани сервизи или производители;
Д) Почистване/премахване на останки;
Е) загуба или повреда на имущество на трети страни, настъпила в хода на или произтичаща от строителни и/или кораборемонтните дейности на Застрахования, при условие че тази отговорност е в резултат от небрежност на Застрахования, неговите служители или подизпълнители и е възникнала през срока на тази застраховка.
 Ж) разноски за правна защита по повод искови претенции вследствие на повреда и/или щета на всеки кораб и/или плавателно средство в строеж и/или ремонтирано от Застрахования.
З) телесни повреди, пряко възникващи или произтичащи от операциите, описани в (А), (Б), (В),(Г), (Д) и (Е)  по-горе.
 
Лимит на отговорно за всяко и/или общо настъпило застрахователно събитие в агрегат за периода на застраховка, не по-малко от 3 000 000 Евро.
 
1.4.1.2. При представянето на офертата си участниците следва да посочат точно и конкретно всички застрахователни рискове, които ще бъдат покрити от съответната застраховка, както и събитията, които тя покрива съгласно Общите му условия и Офертата му в настоящата процедура.
 
 
1.4.2. Отстраняване от процедурата:
Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на настоящата поръчка, Участник (в т.ч. и за всеки един от членовете на обединението), когато са възникнали преди или по време на процедурата следните обстоятелства:
а) не притежават валиден лиценз за застрахователна дейност.
б) не са представени (в оригинал) удостоверения по чл.87, ал.6 от ДОПК за наличието или липсата на задължения, издадени не по-рано от 15 дни преда датата на оповестяване на настоящата поръчка.
В процедурата не се допускат Изпълнители, които имат непогасени задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително задължения и плащания за чужд дълг.
в)  са в процедура по ликвидация или производство по несъстоятелност.
г) Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни Участници в една и съща процедура;
д) На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на
контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в настоящата процедура, независимо от характера и стойността на настоящата поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
е) Забраната по предходната буква не се прилага, когато дружеството, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава:
- страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - за дейностите, за които се прилага споразумението.
Неизпълнение на условията по настоящата конкурсна процедура е основание „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД да не допусне до оценяване представената от съответния участник оферта.
1.4.3. Друго:
Настоящата състезателна процедура се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, която се определя въз основа на критериите за комплексна оценка, описани по-горе.
Участникът трябва да оповести услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката.
Участникът представя попълнени декларации по образец (Приложения към настоящата процедура от 1-9).
Ценовата премия, предложена от Изпълнителя е крайна за времето на изпълнение на
договора и не подлежат на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в договора и в съответствие със законодателството в страната.
 
III.1.5) Изисквания към съдържанието на офертите:
 
Всяка оферта следва да бъде изготвена в съответствие с настоящите технически
изисквания и задължително да съдържа:
 
a) Валиден лиценз за застрахователна дейност по съответната застраховка;
b) Заверено копие на Общите условия на застрахователя по възможност в двуезичен превод на български език и английски език;
c) Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за наличието или липсата на задължения, издадено не по-рано от 15 дни преда датата на оповестяване на настоящата поръчка;
d) Заверени копия на одитирани финансови отчети за 2020, 2021, 2022г.
e) Референции и/или аналогичен документ удостоверяващ услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката.
f) Образец на Застрахователната полица на застрахователя по възможност в двуезичен превод на български език и английски език;
g) Участникът представя попълнени декларации (образец приложение № 1 до № 9).
 
III.1.6) Изисквания към ценовото предложение:
a) Ценовото предложение следва да бъде представено като обща стойност на застрахователната премия.
Участникът представя отделен плик с надпис „Ценово предложение".
Пликът с ценовото/ите предложение/я се поставя/т в плика с офертата на участника.
 
III.1.7) Изискуеми депозити и гаранции:
Предоставяне на гаранции за изпълнение: НЕ
Настоящата състезателна процедура не изисква представяне на гаранция за участие.
III.1.8) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на
разпоредбите, които ги уреждат:
Заплащането на дължимата премия (в т.ч. 2% данък) се извършва еднократно или
разсрочено на четири равни вноски, за срока на договора/полицата, платими чрез банков превод.
III.1.9) Участие на подизпълнител/и или на трети лица:
Изпълнението на поръчката недопуска ангажиране на подизпълнител/и или трети лица.
Раздел IV: Процедура
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура:
Състезателна процедура по оферти
IV.1.2) Нормативно основание
Възложителят обявява настоящата процедура в съответствие с Политиката за добро корпоративно управление на група „ТЕРЕМ“ и във връзка с Правилника за организация на търговската дейност в група „ТЕРЕМ”.
IV.1.3) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по
време на договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите
решения или на договаряните оферти: НЕ
IV.1.4) Оферта на застрахователните дружества
Предмет на офертата е безусловното и неотменяемо предложение от страна на съответния участник в настоящата процедура за сключване на договори за застраховка „Отговорност кораборемонт”, при спазване на настоящите технически изисквания, както и в съответствие с всички допълнителни договорености, постигнати между страните, в случай, че същият е определен по надлежния ред, за спечелил състезателната процедура по оферти за избор на застраховател участник.
IV.1.5) Разглеждане и оценяване на офертите:
1.5.1. Постъпилите оферти (с изключение на неподлежащите на разглеждане) се отварят от назначена със Заповед на управителя Технико-икономически съвет (ТИС) след изтичане на срока за подаването им. Всяка част от офертата, съдържаща ценовото предложение, се парафира от най - малко двама от членовете на комисията.
1.5.2. Комисията извършва оценка на офертите и класиране на участниците.
1.5.3. Класиран на първо място е кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява  изискванията на Възложителя и настоящите условия на процедурата.
1.5.4. Комисията изготвя протокол до Управителя на "ТЕРЕМ –КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД, който съдържа: резюме на хода на състезателната процедура (съдържанието на получените оферти, проведени допълнителни действия); оценка на офертите; класиране на участниците в съответствие с критерия на Възложителя; предложение за определяне на участник/ци, спечелил/и процедурата, др.
По своя преценка „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД може да изиска от участниците да представят подобрения и/или изменения на офертите си, съобразно целите на състезателната процедура и изискванията на дружеството, както и да проведе преговори с кандидатите. Класирането и изборът в този случай, се извършват въз основа на подобрените/изменените оферти.
IV.1.6) Определяне на участник, спечелил състезателната процедура:
1.6.1. След получаване на протокола с предложението за класиране от Комисията, Управителя  на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД може да вземе решение за:
1.6.1.1. Одобряване на класирането и определяне на участник/ци, спечелил/и състезателната процедура за избор на застраховател на „Отговорност на кораборемонтното предприятие” за „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД.
1.6.1.2. Провеждане на преговори с участници. В този случай, за спечелил състезателната процедура участник ще бъде избран участникът, който най – пълно удовлетворява изискванията на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД след проведените преговори.
1.6.1.3. Прекратяване на състезателната процедура по оферти.
1.6.1.4. Друго.
1.6.2. Участникът/Участниците, спечелил/и състезателната процедура за избор на застраховател по „Отговорност на кораборемонтното предприятие” за „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД;
1.6.3. Участникът/ците, определен/и за спечелил/и процедурата, се уведомява/т писмено за взетото решение в посочения смисъл.
IV.1.7) Сключване на договори/и:
1.7.1. Договорите за застраховане/ застрахователната полица, се сключват след одобрение от
управителя на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД на спечелилия/те процедурата участник/ци.
1.7.2. След полученото одобрение по т. 1.7.1 се сключва договора за застраховане/застрахователната полица.
1.7.3. В договорите не могат да бъдат уговаряни условия, които са по - неблагоприятни за „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД в сравнение с предложенията, съдържащи се в офертата и/или постигнатите по време на преговорите договорености със спечелилия/те участник/ци.
IV.2) Административна информация
IV.2.1) Срок за получаване на оферти:
Дата: 16.04.2024 (дд/мм/гггг) Местно време: 16:30(чч:мм)
В случай, че в указания срок не е постъпила нито една оферта за участие в процедурата, и/или бъде подадена една оферта, която не отговаря на условията на процедура, или всички подадени оферти не отговарят на условията на настоящата състезателна процедура, то процедурата се прекратява.
IV.2.2) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за
участие: Български.
IV.2.3) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 60 (шестдесет) дни
или Продължителност в месеци: 2 (два)
(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.4) Право на писмени разяснения по процедурата
В срок до 3 (три) дни преди изчитане на срока за подаване на оферти, всички лица, след запознаване с настоящите технически изисквания и документация на състезателната процедура по оферти, имат право писмено да искат разяснения по процедурата за провеждане или допълнителна информация. Всички искания трябва подробно и точно да указват информацията, разяснението или инструкциите, които се търсят. „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД ще положи усилия да отговори в срок от 2 (два) работни дни (без да се счита работният ден на получаване на искането) на всички разумни искания за разяснения.
Раздел V: Допълнителна информация
V.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: НЕ
V.2) Информация относно електронното възлагане
Не е приложимо.
V.3) Допълнителна информация
Офертите се подават на хартиен носител.
По желание на кандидатите, офертите, изготвени на хартиен носител се приемат в
посочените по-горе срокове в деловодството на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД, гр. Варна, район Аспарухово, м-ст „Лъджата”. Същите се представят в деловодството на дружеството лично и/или чрез куриер.
Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик, върху лицевата страна на който се полага надпис:
 
ОФЕРТА
до
„ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД
гр. Варна  – 9000, район Аспарухово, м-ст „Лъджата”
за участие в състезателна процедура по оферти за избор на застраховател за
„Отговорност на кораборемонтното предприятие” ЗА ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА
от ………………………………………………………………………………………..………...
(наименование на Участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо)
гр. ……………………………………………………………………………………….………...
(адрес за кореспонденция)
………………………………………………………………………………..……………………
(лице за контакт, телефон и по възможност - факс и електронен адрес)
 
Върху плика с офертата се посочват данните на подателя, името на Застрахователната компания, застрахователния агент/брокер, участващ от нейно име в състезателната процедура, както и адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.
Офертите се регистрират в деловодството на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД, като на всяка една от тях се поставя регистрационен номер и час на постъпване на офертата.
 
 
Дата на публикация на настоящото обявление: 05.04.2024 г.
 

Файлове за сваляне:
Приложения