bottom header image

ОБЯВЛЕНИЕ - 12.09.2022 - ПОКУПКА НА ДВА БРОЯ САМОХОДНИ ВИШКИ

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
Възложител: Наименование и адреси
Официално наименование: „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД
ЕИК: 103882821
Пощенски адрес: район Аспарухово, местност „Лъджата”, п.к. 135
Град: Варна   Пощенски код: 9003 Държава: България
Лице за контакт: Стефан Стоянов – директор „Администрация” Телефон: +359 52 814 410
Електронна поща: office@krz-fa.com Факс: +359 52 814 400
Интернет адрес/и
Основен адрес: www.krz-fa.bg
Адрес за допълнителна информация за процедурата: секция „Профил на купувача“
Комуникация
Допълнителна информация може да бъде получена от: Стефан Стоянов - Административен и технически директор: +359 52 814 410
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Предмет
Обхват на процедурата: ПОКУПКА НА ДВА БРОЯ САМОХОДНИ ВИШКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна;
Вид на процедурата: Маркетингово проучване и набиране на оферти
Технически характеристики на търсената вещ:
 • телескопична стрела;
 • макс. работна височина: 16.0 м.-21м.;
 • макс. височина на платформата: 14 - 18 м.;
 • товароподемност на коша: 230 кг.-300 кг.;
 • макс. странично достигане: 12.3 м. -15 м.;
 • управление на вишката от коша и от шасито;
 • размери на коша: 1.80 Х 0.80 м.;
 • двигател: дизел, 4 х 4;
 • въртене на 360 °;
 • Пълна техническа документация;
 • Възможност за гаранция и сервизно обслужване.
 
Критерии за възлагане:
Комисия, определена от Възложителя ще извърши подбор на най - добра оферта на база техническо състояние на вещта и определената от кандидата цена.
 
Информация относно варианти
Ще бъдат приемани варианти: ДА
Изискуеми депозити и финансови гаранции: НЕ
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат: Еднократно, по банков път.
Срок за заплащане на цената – в деня на възникване на следните кумулативно дадени предпоставки: сключен договор за покупко – продажба и издадена фактура от продавача, при условие на извършен предварителен оглед на вещта.
Срок за подаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 19/09/2022(дд.мм.гггг)   Местно време: 16:30 (чч:мм)
Съдържание на офертата: Участниците представят конкретни предложения, съпроводени с изчерпателно описание на характеристиките на вещта, цена, начин и условия на плащане.
 
Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 60 (шестдесет) дни
 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
Допълнителна информация
Оферти се подават  лично или чрез куриер с обратна разписка, до Деловодството на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, гр. Варна, район Аспарухово, местност „Лъджата”, адм. Сграда ет. 2
Оферти могат да бъдат подадени по електронен път на ел.адрес: office@krz-fa.com
Дата на публикуване на настоящото обявление: 12.09.2022 (дд.мм.гггг)