bottom header image

Обявление 18.11.2019

"ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД обявява състезателна процедура по набиране на оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги
Дата на обявяване: 18.11.2019 г.
Основание за процедурата: Настоящата процедура се открива на основание т. 4.3. от "Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции", представляващи Приложение № 3 към чл. 13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, съгласно което "ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД отправя настоящата покана за представяне на оферта за предоставяне на финансови услуги, при условията, посочени по-долу.

І. Наименование и предмет на процедурата
Избор на изпълнители - кредитни институции, за предоставяне на финансови услуги на "ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД, както следва:
1. Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, за разполагаеми средства на Дружеството, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни банкови сметки.
2. Платежни и свързани услуги, в т.ч. откриване и обслужване на разплащателни сметки на Дружеството, условия за международни разплащания, извършване на парични преводи в лева и чуждестранна валута, получаване на преводи в чуждестранна валута, касови операции в лева и чуждестранна валута.

ІІ. Условия за участие.
Допустими участници са кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции с функциониращи банкови представителства в гр. Варна, които да подготвят и представят оферта, съответстваща на изискванията, посочени в настоящата покана.

III. Изисквания към съдържанието на офертата
Всеки участник следва да представи:
1. Лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от Българска народна банка – оригинал или копие.
2. Актуален дългосрочен кредитен рейтинг на банката, присъден от агенция за кредитен рейтинг.
3. Документи по преценка на участника, съдържащи информация, относима към предмета на настоящата процедура.
4. Оферта по приложен към настоящата покана образец (Приложение № 1).
Забележка: Образецът на оферта в електронен формат може да бъде изтеглен от сайта на "ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД – https://krz-fa.com, секция “Профил на купувача”.
 
Офертата и всички документи към нея следва да бъдат подписани от законния представител на участника или от лице, упълномощено от него. Всички документи се представят на български език, а такива, изготвени на език, различен от българския, се представят, придружени с превод на български език.

IV. Представяне на офертите
1. Начин на представяне на офертите: офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик по поща, с куриер или на ръка. В плика се комплектуват всички документи, посочени в т. III от настоящата покана. Върху плика се поставя следния надпис:
(i) Оферта за предоставяне на финансови услуги на "ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД;
(ii) име на участника;
(iii) адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.
2. Място и срок на представяне на офертите: офертите се представят в деловодството на "ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД (от 9:00 ч. до 16:00 ч.), находящо се в гр. Варна 9000, район Аспарухово, м-ст Лъджата в срок до 02.12.2019 година. Оферти след указания срок не се приемат.

V. Срок на валидност на офертите: офертите следва да имат срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представянето им.

VІ. Методика и критерии за определяне на комплексна оценка на офертите.
Офертите ще бъдат класирани по критерия "икономически най-изгодна оферта", определена въз основа на комплексна оценка съгласно два вида показатели - неколичествени и количествени, с фиксирани относителни тегла, както следва:
Неколичествени показатели (НП) /тежест 40%. при изчисляване на комплексната оценка:
 
 
 
Критерии
  мax. бр. точки  
Пояснение
1 Предлагани "гъвкави" депозити в лева и  евро /депозити с възможност за внасяне и за теглене на суми, без това да нарушава договорените лихвени условия/    
10
Да – 10 т.;
Не – 0 т.
2 Актуален дългосрочен рейтинг на банката, присъден от агенция за кредитен рейтинг   15
 • за най-високо ниво от ААА до АА- или Ааа до Аа3 или еквивалентно – 15 т;
 • за А+ до А- или А1 до А3 или еквивалентно – 13 т.
 • за ВВВ+ до ВВВ- или Ваа1 до Ваа3 или еквивалентно – 10 т.;
 • за ВВ+ до ВВ- или Ва1 до Ва3 или еквивалентно – 7 т.;
 • за В+ до В- или В1 до В3 или еквивалентно – 3 т.;
 • за по-ниски нива –0 т.
3 Надеждност на платформа за интернет банкиране
 
 
  10
 • при интернет банкиране с достъп чрез КЕП, "токен-устройство", SMS известяване  или други ел. защити и не по – малко от три програми за защита –10 т.;
 • при интернет банкиране с достъп чрез КЕП, "токен-устройство", SMS известяване  или други ел. защити и по – малко от три програми за защита – 5 т.;
 • при интернет банкиране с друг достъп – 0 т. до 10 точки.
  Други предложения/предимства/
(Опит на финансовата институция, удовлетвореност от работата, услуги, съобразени със спецификата на извършваната дейност)
  5 По преценка на участника – описателно, референции и друго
 
 
Количествени показатели (КП) /тежест 60 точки при изчисляване на комплексната оценка:
 
 
 
Критерии
  мax. бр. точки  
Пояснение
1 Такса месечно обслужване на разплащателна сметка в лева   2
Min такса
Такса на участника
х 2 точки
2 Такса месечно обслужване на разплащателна сметка в евро   2
Min такса
Такса на участника
х 2 точки
3 Такси/комисиони за касови операции в лева   4 Теглене на каса равностойност 5000 лв.
 - оферта за безплатна услуга получава максимален брой точки – 4 т.,
- всички останали оферти, предлагащи теглене с такса се оценяват в съотношение към най-ниската 
4 Такса за наредени вътрешнобанкови преводи в лева   4
Min такса
Такса на участника
х 4 точки
5 Такса за наредени междубанкови преводи БИСЕРА  по ел. канал   6
Min такса
Такса на участника
х 6 точки
6 Такса за наредени междубанкови преводи  чрез системата РИНГС  по ел. канал   8
Min такса
Такса на участника
х 8 точки
7 Такси/комисиони за получени преводи във валута от други банки   8
Min такса
Такса на участника
х 8 точки
8 Такси/комисиони за изходящи валутни преводи в евро   10
Min такса
Такса  на участник
х 10 т
9 Годишен лихвен процент по разплащателна сметка в лева   4
Лихва на участника
Max лихвен %
х 4 т
10 Годишен лихвен процент по разплащателна сметка в евро   4
Лихва на участника
Max лихвен %
х 4 т
11 Годишен лихвен процент по разплащателна сметка в щатски долари   4
Лихва на участника
Max лихвен %
х 4 т
12 Годишен лихвен процент по депозит, съгл. т.1.2.   4
Лихва на участника
Max лихвен %
х 4 т
 
Забележка: Присъдените точки, в случаите когато не е указан начина, се получават за всеки ред, според представените оферти от различните кредитни институции:
 • когато стойността на определен показател за дадена кредитна институция е офериран като променлив за целите на оценката ще се отчита по-високата стойност на съответния показател;
 • когато определена (оферирана) такса/лихвен процент на дадена кредитна институция е с променлива дименсия, напр. процент/лимит от парична сума и/или срок, при необходимост от изравняване на дименсиите, ще бъде изчислен конкретен размер на съответния показател съобразно офертата, на база индикативна сума от 100 000 валутни единици.
 
Комплексната оценка (КО) се определя по следната формула: КО = НП + КП, Максималната оценка, която може да получи дадена оферта е 100 (сто) точки.
Класирането на предложенията се извършва по низходящ ред на получените комплексни оценки, като на първо място се класира участникът, получил най - висока комплексна оценка.
"ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД спазва принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, недопускане на дискриминация, равнопоставеност и пропорционалност.
При получаване на поне 5 (пет) оферти, същите се отварят и разглеждат от назначената комисия в деня след изтичане на крайния срок за подаване на оферти.
В случай на постъпване на по-малко от 5 (пет) оферти за участие в процедурата, същите не се отварят и не се разглеждат. В този случай се публикува нова обява при същите условия за участие със срок за подаване на оферти пет работни дни от датата на обявяването. На следващия ден след изтичане на крайния срок от повторната обява, всички постъпили оферти се отварят и разглеждат от комисията, независимо от техния брой.

VII. Други условия
"ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД си запазва правото да изменя условията на настоящата процедура, да променя сроковете, да определя нови, както и да спира или прекратява процедурата, за което участниците ще бъдат своевременно уведомени.

Допълнителна информация във връзка с критериите по настоящата процедура може да бъде предоставена в срока за подаване на оферти на тел: +359 52 814 410

Крайна дата за подаване на документи: 02.12.2019 г. /включително/.

Файлове за сваляне:
Приложение 1