bottom header image

ОБЯВЛЕНИЕ 20.07.2020

Обявление за поръчка
Раздел I: Възложител
1) Наименование и адреси
Официално наименование: „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД
ЕИК: 103882821
Пощенски адрес: район Аспарухово, местност „Лъджата”, п.к. 135
Град: Варна   Пощенски код: 9000 Държава: България
Лице за контакт: Стефан Стоянов – директор „Администрация” Телефон: +359 52 814 410
Електронна поща: office@krz-fa.com Факс: +359 52 814 400
Интернет адрес/и
Основен адрес: www.krz-fa.bg
Адрес за допълнителна информация за процедурата: секция „Профил на купувача“
2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
Поръчката се открива и провежда от централен орган на управление: НЕ
3) Комуникация
Документацията за поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на адрес: www.krz-fa.bg , секция „Профил на купувача“, www.terem.bg, секция „Електронна борса“.
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
4) Основна дейност на Възложителя
Извършване на базов и среден ремонт и производство на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военно техническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, която дейност се извършва след получаването и при поддържане на валидно надлежно разрешение – лиценз; Кораборемонт, корабостроене и разкомплектоване /рязане/ на кораби.
Раздел II: Предмет
II.1) Обхват на поръчка
II.1.1) Наименование: ДОСТАВКА НА ГОРИВА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна;
 
II.1.2) Вид на поръчката: Доставки – ежедневни/ежеседмични/периодични
II.1.3) Кратко описание:
Предмет на настоящата поръчка:
1. Обособена позиция 1 - Доставка на горива до обект „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, гр. Варна, район Аспарухово, местността „Лъджата” за осъществяване на специфичната дейност на дружеството, а именно извършване на базов и среден ремонт и производство на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военно техническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, която дейност се извършва след получаването и при поддържане на валидно надлежно разрешение – лиценз; Кораборемонт, корабостроене и разкомплектоване /рязане/ на кораби.;
2. Обособена позиция 2 - Доставка на горива за осъществяване на търговската дейност на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, чрез зареждане с карти за безналично плащане, за МПС, собственост на Възложителя. Всеки автомобил да бъде с персонална карта, на която да е отпечатан регистрационния му номер. Доставчикът трябва да предостави списък на търговските обекти (бензиностанции) на територията на страната, в които е осигурена възможност за зареждане с карти за безналично плащане на всички видове горива, обект на поръчката.
 
II.1.4) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: ДА
II.2) Описание
II.2.1) Място на изпълнение
Местата на изпълнение на доставките по рамковото споразумение за ОП 1 е обект „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, гр. Варна, район Аспарухово, местност „Лъджата”, за ОП 2 -  търговските обекти на потенциалните изпълнители.
II.2.2) Описание на поръчката:
Настоящата поръчка обхваща за период от 12 (дванадесет) месеца доставка на горива Прогнозното количество за всеки вид горива за цялата поръчка е указано в Приложение 2.
Прогнозните количества са ориентировъчни и за срока на договора Възложителят си запазва правото да прави промени в количествата горива, съобразно с текущите си нужди.
II.2.3) Критерии за възлагане:
 
Методика за определяне на комплексната оценка - оптимално съотношение качество/цена/срок на доставка е посочена в техническото задание.
 
II.2.4) Прогнозна стойност
Стойност, без ДДС: ……………. с включена отстъпка.    Валута: BGN
За ОП 1: ………… лв.
За ОП 2: ………… лв.
 
II.2.5) Продължителност на поръчката,
Продължителност в месеци: 12 (дванадесет).
 
Тази поръчка подлежи на подновяване: НЕ
II.2.6) Информация относно варианти
Ще бъдат приемани варианти: НЕ
II.2.7) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката НЕ се финансира със средства от Европейския съюз
 
Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 
III.1) Условия за участие
 1. Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
 2. Избраният/те изпълнител/и за ОП 1, ОП 2 трябва да бъде лице, което е регистрирано като търговец на горива. За ОП 1 и ОП 2 - да извършва дейност в съответствие с Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, както и да отговаря на всички относими изисквания съгласно действащото българско законодателство.
 
 1. Избраният изпълнител трябва да осигури доставката на цялото необходимо количество горива до обект на Възложителя.
 
 1. Списък и кратко описание на условията:
В процедурата за възлагане на поръчката може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и в настоящата документация за участие. Когато се представляват от друг, физическите лица представят нотариално заверено пълномощно за това.
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението представят акт за създаване на обединението, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, определеният партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността и дейностите между членовете на обединението. За изпълнението на поръчката участниците в обединението носят солидарна отговорност.
В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Условието се прилага за всяка една от обособените позиции.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата поръчка.
В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкюлчително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагането на изпълнението на дейностите, предмет на настоящата поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата поръчка.
Всеки участник има право да представи само една оферта. Възложителят не допуска представянето на варианти на офертата.
До изтичане на срока за подаване на заявления за участие или офертите, всеки кандидат или участник, може да промени, да допълни ли да оттгели офертата си.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник може да промени, да допълни или да оттгели заявлението или офертата си.
Свързани лица, не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП.
Офертите се изготвят на български език.
2. В процедурата може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя. Участниците в процедурата за ОП 1, ОП 2 трябва да бъдат лица, които са търговци на горива и извършват дейност в съответствие с Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, както и да отговарят на всички относими изисквания съгласно действащото българско законодателство. За ОП1 и ОП2 - кандидатите за доставка на гориво за дизелови двигатели трябва да представят фирмена техническа спецификация, включваща техническите изисквания и методите за изпитване.
3. Всяка доставена партида от горивото трябва да е съпроводена с декларация за съответствие на качеството, съгласно изискванията на чл.12 от „Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол”, а също и със сертификат за качество, трябва да е отразено:
- наименование на дружеството производител;
- наименование на продукта;
- номер на резервоара;
- дата на производство;
- резултати от анализите;
- подпис на ръководителя на лабораторията.
На всяка доставена партида гориво се извършва входящ контрол в обекта на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД за съответствие с данните от сертификата за качество по т. 3.
Заредените горива трябва да осигуряват нормална работа на двигателите за всички работни режими, независимо от климатичните условия. Доставяните горива трябва да отговарят на изискванията и стандартите, определени в Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 година), изискванията на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (обн. ДВ, бр.49 от 19.06.2007 г., изм. и доп. ДВ бр.102 от 22.12.2009 г.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45 от 28.05.1996г., в сила от 29.06.1996 г, изм. и доп.), както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България.
4. Няма пречка да се участва само за една от двете позиции по настоящата процедура.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят поставя изисквания за икономическа и финансова стабилност на кандидата, което се оценява въз основа на информацията от заверени копия на одитирани финансови отчети за 2018 и 2019 г. (ако отчетът за 2019 г. не е заверен, кандидатът представя заверено копие на данъчната декларация по чл. 92 от ЗКПО)
III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Участниците, в зависимост за коя обособена позиция участват, следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, и приключили преди крайния срок за подаване на офертите по настоящата поръчка.
По ОП 2 – Участникът следва да представи декларация – списък с бензиностанции за доказване на териториално покритие в съответствие с Приложение № 4. Изпълнителя е задължен да разполага с търговски обекти /бензиностанции/, където може да се зарежда безкасово в населените места посочени от Възложителя или на не повече от 30 км. от тях, както следва: гр. Варна.
Минимално изискване:
Препоръчително е доказателството за извършените доставки да се предостави под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставката или услугата. Списъкът на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, следва да обхваща стойностите, датите и получателите.
 
Документи за доказване на технически и професионални способности:
1. Справка за изпълнените през последните три години доставки с идентичен или сходен предмет на настоящата процедура.
 
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии: Съгласно техническата спецификация и документацията за участие
III.1.5) Изискуеми депозити и финансови гаранции:
Преди подписване на договора, Участникът избран за Изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора. Гаранцията може да се представи под формата на: парична сума или банкова гаранция.
В случай, че гаранцията се представя под формата на банкова гаранция, то тя трябва да бъде със срок на валидност равен на срока на действие на договора, удължен с 30 (тридесет) дни.
 
В случай на представяне на гаранция под формата на парични суми, то същата е необходимо да бъде преведена по банковата сметка на Възложителя, както следва:
Банка: „ДСК“ ЕАД,
IBAN: BG77STSA93000014560829,
BIC: STSABGSF
„ТЕРЕМ –КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД
 
III.1.6) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Заплащането на дължимото възнаграждение от Възложителя и ще се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя, на части (ежемесечно) съобразно потребеното количество ГМС (литри) - доставено в обект на Възложителя или получено в търговските обекти на Изпълнителя, през всеки един от месеците, в рамките на общия срок на рамковия договор. Издаването на фактура за изтеклия календарен месец да се извършва до 3-то число на месеца, следващ отчетния. Стойността на издадената фактура следва да бъде в лева. Фактурата трябва да бъде придружена с опис на заредените количества горива, който да съдържа следните данни:
 • № и предмет на договора;
 • номер на електронната карта;
 • регистрационен номер на МПС;
 • дата и час на зареждане;
 • бензиностанция (номер и адрес);
 • количество и вид на зареденото гориво;
 • стойност на договорения процент отстъпка;
 • стойност на зареденото гориво, коригирана с договорения процент отстъпка.
Да се получава текуща информация за всички извършени транзакции, както и електронен вариант на фактурата във EXCEL формат на посочен  електронен адрес (след подписване на договора). Файлът трябва да съдържа следната информация:
 • номер на фактура на зареденото гориво;
 • дата на фактура за зареденото гориво;
 • номер на електронната карта за зареждане;
 • регистрационен номер на МПС заредило горивото;
 • номер на транзакция;
 • дата и час на фискалния бон;
 • номер на фискалния бон;
 • номер и адрес на търговския обект;
 • търговско наименование на обекта;
 • код на горивото;
 • наименование на горивото;
 • количество;
 • сума;
 • % търговска отстъпка;
 • стойност на зареденото гориво, коригирано с договорената % отстъпка;
 • ДДС;
 • обща сума.
Начин на плащане – веднъж месечно, с платежно нареждане по банков път, в лева, при условията на отложено плащане – в срок до 30 ( тридесет ) календарни дни от датата на получаване на фактурата, придружена с правилно оформени описи на заредените количества.
Електронни карти
 • Всеки автомобил да бъде с персонална карта, на която да е отпечатан регистрационния му номер;
 • Електронните карти следва да бъдат издавани безвъзмездно, като Възложителят не заплаща месечни такси за обслужване на картите и такси за транзакции и покупки .
 • При закупуване на нови автомобили от Възложителя да се издават безвъзмездно допълнителни електронни карти.
 • На всяка една карта да може да се определя месечен лимит, който да се коригира онлайн в реално време от упълномощено лице от страна на Възложителя при необходимост;
 • При зареждане на автомобила с гориво задължително да има опция за въвеждане на показанията на километража към момента на зареждането;
 • При спиране от експлоатация на даден автомобил и отпадане на необходимостта от зареждане с гориво, електронната карта се нулира;
Описание на електронните карти, които ще се издават за безналично плащане, съдържащо информация за:
 • Общи и специфични условия  за издаването и обслужването им;
 • Система за сигурност при плащане с тях;
 • Възможност за въвеждане на ограничителен лимит;
 • Описание на системата, използвана от кандидата за спазване на предварително заложените от възложителя условия за ползване на картите.
 
Начин на заявяване на картите  - с писмена заявка за необходимия брой карти. Издадените карти трябва да бъдат по списък съгласно МПС описани в Приложение 1, с техния Персонален идентификационен код в запечатани пликове.
 
Място на доставка на електронните карти: съгласно сключения договор.
III.1.7) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага процедурата:
Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката, но може да постави условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, ако това е необходимо за изпълнение на поръчката. Необходимостта от създаване на юридическо лице се посочва в решението за оповестяване на процедурата.
III.1.8) Участие на подизпълнител/и или на трети лица:
Изпълнението на поръчката допуска ангажиране на подизпълнител/и или трети лица.
Раздел IV: Процедура 
1) Описание
1.1) Вид процедура: Състезателна процедура по оферти
IV.1.2) Информация относно рамково споразумение
Тази процедура обхваща сключването на рамково споразумение: ДА
Рамковото споразумение урежда общите условия и цени за доставка на 1 (един) литър горива съгласно нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД.
Допустимо е сключване на два отделни Договора с двама различни изпълнители по ОП1, ОП2, съгласно предмета в настоящата процедура.
IV.1.3) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ
IV.2) Административна информация 
IV.2.1) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/08/2020(дд.мм.гггг)   Местно време: 16:30 (чч:мм)
Ако няма подадени оферти за дадена позиция, срока ще се удължи да 18/08/2020 г. при същите условия.
IV.2.2) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:  Български
IV.2.3) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 60 (шестдесет) дни
или Продължителност в месеци: 2 (два)
(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
Раздел V: Допълнителна информация
V.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: НЕ
Прогнозният обем горива в рамките на прогнозната стойност на поръчката ще бъдат използвани периодично, през времето на действие на рамковия договор, съобразно месечните потребности на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД.
За срока на договора Възложителят си запазва правото да прави промени в списъка на обслужваните автомобили в случай на бракуване, отчуждаване или придобиване на нови автомобили.
Количествата са прогнозни и са на база потреблението за минал период, като крайният Купувач ще ги усвоява съобразно месечните потребности на дружеството, като може да заявява доставка под/над обявеното количество, а Продавачът приема, че няма да има претенции в случай, че обемът на сделката не бъде реализиран точно.
V.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване: НЕ;
Ще се използва електронно фактуриране: ДА, фактурите за потребеното количество горива и смазочни материали, всеки месец ще бъдат приемани/получавани по електронен път;
Ще се приема електронно заплащане: ДА, фактурите за ежемесечната консумация на горива и смазочни материали  ще бъдат заплащани безкасово.
V.3) Допълнителна информация
Заявления за участие се подават  лично или чрез куриер с обратна разписка, до Деловодството на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, гр. Варна, район Аспарухово, местност „Лъджата”, адм. Сграда ет. 2
Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик, върху лицевата страна на който се полага надпис, съобразно указанията в Техническата спецификация на състезателната процедура. Офертите се регистрират в деловодството на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД, като на всяка една от тях се поставя регистрационен номер и час на подаване на офертата.
 
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на настоящата процедура кандидат или участник, за когото са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, и във всички останали случаи на несъответствие с изискванията на обявлението и документацията за участие в процедурата за възлагане на тази поръчка.
 
Удостоверения по чл.87, ал.6 от ДОПК (в оригинал или нотариално заверено копие) за наличието или липсата на задължения, следва да бъдат издадени не по-рано от 15 дни преди датата на оповестяване на настоящата процедура – 2 бр. В процедурата не се допускат Изпълнители, които имат непогасени задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително задължения и плащания за чужд дълг.
 
Пълната информация се съдържа в документацията за участие, която е налична на официалната страница на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД (www.krz-fa.bg, секция „Профил на купувача“).
V.4) Дата на публикуване на настоящото обявление: 20/07/2020 (дд.мм.гггг)
 
       
  ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ:
- Техническа спецификация
- Проектодоговор 1
- Проектодоговор 2
- Приложения