bottom header image

Обявление 22.06.2020

Обявление за поръчка
Раздел I: Възложител
1) Наименование и адреси
Официално наименование: „ТЕРЕМ- КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД
ЕИК: 103882821
Пощенски адрес: район Аспарухово, местността „Лъджата”
Град: Варна   Пощенски код: 9000 Държава: България
Лице за контакт: Стефан Стоянов –
директор „Администрация”
Телефон: +359 52 814 410
Електронна поща: office@krz-fa.com Факс: +359 52 814 400
Интернет адрес/и
Основен адрес: www.terem.bg    
Адрес за допълнителна информация за процедурата: секция „Електронна борса“
2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ
Поръчката се открива и провежда от централен орган на управление: ДА
3) Комуникация
Документацията за поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на адрес: www.terem.bg, секция „Електронна борса“  ; www.krz-fa.com  , секция „Профил на купувача“
 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
4) Основна дейност на Възложителя
Извършване на базов и среден ремонт и производство на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военно техническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, която дейност се извършва след получаването и при поддържане на валидно надлежно разрешение – лиценз; Кораборемонт, корабостроене и разкомплектоване /рязане/ на кораби.
Раздел II: Предмет
II.1) Обхват на поръчка
II.1.1) Наименование: Ремонтни и строително – монтажни работи на покривна част от сграда:
”Сграда минно-торпеден участък”
II.1.2) Вид на поръчката:  
 Ремонтни и строително - монтажни работи
II.1.3) Кратко описание:
Предмет на настоящата поръчка:
Извършване на ремонт и строително – монтажни работи по покривна част от ”Сграда минно-торпеден участък”
II.1.4) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: НЕ
II.2) Описание
II.2.1) Място на изпълнение
Гр. Варна, район Аспарухово, местността „Лъджата”, територията на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД
II.2.2) Описание на поръчката:
Настоящата поръчка е със срок на изпълнение до два месеца за извършване на ремонтни и строително – монтажни работи на покривна част на сграда „Минно-торпеден участък”  „Ремонтните и строително – монтажни работи следва да бъдат извършвани  както следва:
Ремонтни и строително – монтажни работи на покривно пространство на сграда Минно-торпеден участък”:
 
1.  Демонтаж на стара хидроизолация,почистване на основата и подготовка.
2.  Къртене на циментова замазка при необходимост след демонтаж на стара хидроизолация
3.  Демонтаж на обшивката от поцинкована ламарина по бордовете.
4.  Изравнителна  замазка за изравняване на неравности и локви и дупки по покрив за оправяне на наклона .
5.  Направа на холкери с лепило за външна употреба на циментова основа.  при необходимост.
6.  Течна хидроизолация :                                                                             
     6.1. Грундиране с течна хидроизолация
     6.2 Полагане на течна хидроизолация
     6.3. Полагане на цветен слой
7.  Доставка и монтаж на капаци и щорцове от поцинкована ламарина по бордове.
8.  Доставка и монтаж на водосточно казанче.
9.  Доставка и монтаж на водосточни тръби Ф 100.
10. Саниране на източната стена с EPS 5см; шпакловка с лепило и стълкофибърна мрежа 145 гр.; боядисване, дюбелиране;
11. Товарене, изхвърляне и извозване на строителни отпадъци на регламентирано сметище.
II.2.3) Критерии за възлагане: Икономически най-изгодната оферта с оглед на следните показатели и критерии:
Показател 1: Цена за изпълнение на услугата – тежест 80%
Показател 2:Техническа оценка и срок за изпълнение – тежест 20%
Техническа оценка „ТО” – представлява оценка на техническото предложение на участника за изпълнение на проекта в съответствие с изискванията на Възложителя. Конкретния брой точки се присъжда на всеки участник на база експертна оценка, извършена от комисията. Преценяват се качествата на предложените концепции, организация на дейностите, начина им на осъществяване.
 
II.2.4) Прогнозна стойност
Стойност, без ДДС: 9920    Валута: BGN
 
II.2.5) Продължителност на поръчката,
Продължителност в месеци: 2 (два) месеца.
Тази поръчка подлежи на подновяване: НЕ
II.2.6) Информация относно варианти
Ще бъдат приемани варианти: НЕ
II.2.7) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ
II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката НЕ се финансира със средства от Европейския съюз
 
Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 
III.1) Условия за участие
  1. Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
 
Списък и кратко описание на условията:
В процедурата за възлагане на поръчката може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява стоително - ремонтни дейсности съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на посочените и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и в настоящата документация за участие. Когато се представляват от друг, физическите лица представят нотариално заверено пълномощно за това.
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението представят акт за създаване на обединението, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, определеният партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността и дейностите между членовете на обединението. За изпълнението на поръчката участниците в обединението носят солидарна отговорност.
В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата поръчка.
В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкючително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагането на изпълнението на дейностите, предмет на настоящата поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата поръчка.
Всеки участник има право да представи само една оферта. Възложителят не допуска представянето на варианти на офертата.
До изтичане на срока за подаване на заявления за участие или офертите, всеки кандидат или участник, може да промени, да допълни ли да оттгели офертата си.
Лице, което участва в обединение може да промени, да допълни или да оттгели заявлението или офертата си.
Свързани лица, не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. Лице, което участва в обединение не може да подава самостоятелно оферта.
Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП.
Офертите се изготвят на български език.
2. В процедурата може да участва всеки, който отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя. Участниците в процедурата трябва да бъдат лица, които са търговци, както и да отговарят на всички относими изисквания съгласно действащото българско законодателство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.
 
III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1.Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, и приключили преди крайния срок за подаване на офертите по настоящата поръчка.
2. Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката (собствени, наети или друго основание за ползване на експерти).
Документи за доказване на технически и професионални способности:
1. Справка за изпълнените през последните три години на строително - ремонтни дейности с идентичен или сходен предмет на настоящата процедура.
 
III.1.4) Обективни правила и критерии за участие
Кратко описание на правилата и изискванията:
Възложителят ще отстрани от участие в състезателната процедура за възлагане на настоящата поръчка, Участник (в т.ч. и за всеки един от членовете на обединението), за когото са възникнали преди или по време на процедурата следните обстоятелства:
 (образец приложение № 2).
б) не са представени удостоверения по чл.87, ал.6 от ДОПК за наличието или липсата на задължения, издадени не по-рано от 15 дни преда датата на оповестяване на настоящата поръчка. В процедурата не се допускат Изпълнители, които имат непогасени задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително задължения и плащания за чужд дълг.
(представени удостоверения по чл.87 ДОПК).
в) дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в настоящата състезателна процедура, независимо от характера и стойността на настоящата поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
г) Забраната по предходната буква не се прилага, когато дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - за дейностите, за които се прилага споразумението.
(попълнена декларация (образец приложение №5)
д) са предявили искане за авансово плащане в размер до 40% (четиридесет на сто) от общата стойност на поръчката.
 
Други задължителни изисквания/документи/концепции/справки/доказателства:
Участникът трябва да оповести услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката.
(представя се справка с реквизити, описани по-горе, както и интернет-адреси, с възможност за проверимост на декларираната информация; препоръчително е участникът да представи референции, за своята дейност).
Участникът трябва да представи концепция за организацията на дейностите и начинът им на осъществяване, в хода на изпълнение на поръчката.
 
Кратко описание на изискванията:
Настоящата поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, която се определя въз основа на критериите за комплексна оценка, описани по-горе.
 
III.1.5) Изискуеми депозити и финансови гаранции:
Преди подписване на договора, Участникът избран за Изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора. Гаранцията може да се представи под формата на: парична сума или банкова гаранция.
В случай, че гаранцията се представя под формата на банкова гаранция, то тя трябва да бъде със срок на валидност равен на срока на действие на договора, удължен с 30 (тридесет) дни.
 
В случай на представяне на гаранция под формата на парични суми, то същата е необходимо да бъде преведена по банковата сметка на Възложителя, както следва:
Банка: „ДСК“ ЕАД,
IBAN: BG77STSA93000014560829,
BIC: STSABGSF
„ТЕРЕМ –КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД
 
III.1.6) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Заплащането на дължимото възнаграждение от Възложителя ще се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя, на части съгласно упоменатите условия за плащане в Проектодоговора (Приложение № 11) след надлежно издадена фактура от Изпълнителя и подписан от страните Приемо-предавателен протокол за извършените дейности.
 
III.1.7) Участие на подизпълнител/и или на трети лица:
Изпълнението на поръчката допуска ангажиране на подизпълнител/и или трети лица, като за техните действия изпълнителя ще отговаря като за своя.
Раздел IV: Процедура 
1) Описание
1.1) Вид процедура: Състезателна процедура по оферти
IV.1.2) Мотиви за избор на процедура
Възложителят обявява състезателна процедура за провеждане на конкурс по оферти, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Чрез този метод за избор на Изпълнител, Възложителят цели защита на интересите си, като насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.
IV.1.3) Нормативно основание
Възложителят обявява настоящата процедура в съответствие с Политиката за добро корпоративно управление на група „Терем“ и във връзка с Правилата за допустимост на разходите по поръчките от ОМП.
IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ
IV.1.5) Допълнителни условия:
Изпълнителят следва да структурира своята оферта (техническа и ценова), като има предвид следните условия:
 
  1. Кандидатите за участие в настоящата процедура имат право на оглед на предмет на конкурса, което може да стане всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа.
    Лице за контакт: инж. Стефан Стоянов 0884214263
    Краен срок за огледа: до 16:00 часа на 10.07. 2020 г.
    Местоположение на обекта предмет на настоящата процедура: „ТЕРЕМ- КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД, гр. Варна, район Аспарухово, местността „Лъджата”
 
Извършеният оглед се удостоверява с декларация, подписана от кандидата и представител на „ТЕРЕМ- КРЗ Флотски арсенал - Варна“ЕООД – гр. Варна
(попълнена декларация -образец приложение №10).
 
  1. Предлаганите от кандидатите цени да са по видовете дейности посочени в Приложение № 1 към Проектодоговора.
 
  1. Транспортът се осигурява от Изпълнителя и е изцяло за негова сметка.
 
  1. Крайните цени трябва да включват всички необходими разходи за дейностите по предмета на Проектодоговора (труд, материали и механизация), включително и тези по подготовка за транспортиране, работна ръка, пренасяне, натоварване и транспорт до базата на Възложителя, т.е. доставно-складови и допълнителни/непредвидени разходи за скрити дейности. Крайните цени са окончателни и не подлежат на промяна по време на изпълнение на поръчката – не се допуска индексиране и увеличаване обема на поръчката с непредвидени разходи (за скрити работи).
 
  1. За окончателно предаване на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита подписването на Акт образец 19. от упълномощени представители на „ТЕРЕМ- КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД – гр. Варна и Изпълнителя.
 
  1. Спечелилият конкурса участник е длъжен да осигури безопасността на работа при извършване на дейностите по РСМР; да спазва изискванията за пропускателния режим и инструкциите, давани на място от представител на фирмата за спазване на вътрешния ред.
 
IV.2) Административна информация 
IV.2.1) Срок за подаване на оферти или на заявления за участие
Дата: до 15.07. 2020 година (дд.мм.гггг)   Местно време:  до 16:00 (чч:мм)
Ако няма подадени оферти за дадена позиция, срока ще се удължи до 31.07.2020 г. при същите условия.
IV.2.1.1) Дата и място на провеждане на конкурса
Предложенията ще бъдат разгледани в Заседателната зала на „ТЕРЕМ- КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД находяща се на адрес: гр.Варна, район Аспарухово, местност „Лъджата“, в 10:00 часа в деня, следващ деня на изтичане на срока за подаване на предложения, от назначен от управителя на дружеството Технико-икономически съвет (ТИС), който ще разглежда, оцени и класира постъпилите оферти.
IV.2.2) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:  Български
IV.2.3) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 90 (шестдесет) дни
или Продължителност в месеци: 3 (три)
(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
Раздел V: Допълнителна информация
V.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: НЕ
V.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: ДА
V.3) Допълнителна информация
Заявления за участие се подават лично в Деловодството на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД или чрез куриер на адрес : гр. Варна, район Аспарухово, местност „Лъджата“.
 
Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик, върху лицевата страна на който се полага надпис:
 
ОФЕРТА
до
„ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД
гр. Варна 9003, район Аспарухово, местност „Лъджата“
за участие в поръчка, възлагана чрез състезателна процедура с предмет:
Ремонтни и строително – монтажни работи на покривна част от сграда „Минно торпеден участък“, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД
 
от ………………………………………………………………………………………..………...
(наименование на Участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо)
гр. ……………………………………………………………………………………….………...
(адрес за кореспонденция)
………………………………………………………………………………..……………………
(лице за контакт, телефон и по възможност - факс и електронен адрес)
 
 
 
Офертите се регистрират в деловодството на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски Арсенал – Варна“ ЕООД, като на всяка една от тях се поставя регистрационен номер и час на подаване на офертата.
 
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на настоящата процедура кандидат или участник, за когото са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, и във всички останали случаи на несъответствие с изискванията на обявлението и документацията за участие в процедурата за възлагане на тази поръчка.
 
Удостоверения по чл.87, ал.6 от ДОПК (в оригинал или нотариално заверено копие) за наличието или липсата на задължения, следва да бъдат издадени не по-рано от 15 дни преди датата на оповестяване на настоящата процедура – 2 бр. В процедурата не се допускат Изпълнители, които имат непогасени задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително задължения и плащания за чужд дълг.
 
Пълната информация се съдържа в документацията за участие, която е налична на официалната страница на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД (www.terem.bg, секция „Електронна борса“) и официалната страница на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД (www.krz-fa.bg, секция „Профил на купувача”).
V.4) Дата на публикуване на настоящото обявление: 22.06.2020 (дд.мм.гггг)
 
 

Файлове за сваляне:

Обявление
Приложения 1-10
Приложение 11 - Проектодоговор
Приложение 11-1 към Проектодоговор