bottom header image

ОБЯВЛЕНИЕ 22.07.2020


 
 
На основание раздел III., чл.29, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и по реда на Правилата за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители съгласно приложение №1 и в изпълнение на решение на едноличния собственик на капитала „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД (Протокол №40/02.07.2019 г.), „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА“ ЕООД обявява Публично - оповестен конкурс за избор на застраховател на имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД - гр. Варна, при следните условия:
 
 1. Обектите и предметът на настоящия публично - оповестен конкурс са, както следва:
 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Застраховка „Имущество“ на имущество и съоръжения, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД.
1.1. Обектът на застраховане по Обособена позиция № 1 е имущество и съоръжения, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД, посочено в Таблица № 1 по видове (групи) активи със съответните застрахователни суми:
Таблица № 1
НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, СЪОРЪЖЕНИЯ И МАШИНИ
Вид (група) на активите Застрахователна сума
/в лева/
1. Сгради и конструкции 9 831 100
2. Съоръжения и машини 5 517 950
ОБЩА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА: 15 349 050
 
Забележка: Опис на подлежащото на застраховане имущество и съоръжения, по видове (групи) активи по ОП 1, е предоставен в Приложение № А към конкурсната документация.
 
 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Застраховка „Имущество“/ Каско на плавателни съдове, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД.
 
 1. Обектът на застраховане по Обособена позиция № 2 са плавателни средства и съоръжения с досег до вода, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД, посочени в Таблица № 2 от конкурсната документация по видове (групи) активи със съответните застрахователни суми.
 
 1. Оценката и класиране: Оценката и класиране на офертите/предложенията ще се извърши съгласно одобрената методика и условията на Конкурсната документация. Валидността на офертите трябва да бъде минимум 2 календарни месеца.
 2. Срок: Срок на договора за застраховка по всяка от обособените позиции – една година.
 3. Вид на конкурса: Конкурс по документи, съгласно условията и изискванията на Конкурсната документация;
 4. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците:
 
В конкурса могат да участват, при условията на равнопоставеност, всички застрахователни дружества, притежаващи лиценз за извършване на дейност по т. 6, т. 8 и т. 9 от раздел II, буква „А” от Приложение №1 към Кодекса за застраховането, издаден от Комисия за финансов надзор /за участници, регистрирани като застрахователно дружество по Търговския закон на Република България/, или такива, които са нотифицирали Комисия за финансов надзор, че желаят да извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, вкл. да сключват застраховки по т. 6, т. 8 и т. 9 от раздел II, буква „А” от Приложение №1 към Кодекса за застраховането на територията на Република България /за участници, регистрирани като застрахователно дружество в държава членка/.
 1. Получаване на документация за участие в конкурса:
Конкурсната документация е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп на адрес: www.krz-fa.bg, секция „Профил на купувача” и на адрес www.terem.bg , Секция „Електронна борса“
 1. Срок, място и начин на подаване на предложения (оферти): Офертите следва да бъдат подадени в деловодството - административната сграда на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД, гр. Варна , 9000, пк.135, район Аспарухово, местност „Лъджата” до „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД, адм. сграда ет. 2, до 16:30 часа на 12.08.2020 г. включително.
Няма да бъдат разглеждани оферти доставени след горе обявения срок!
 1. Депозит за участие в конкурса: не се изисква.
 
 1. Време и начин за оглед на обекта: Огледи на Обектите могат да бъдат извършвани, след предварително съгласуване с представител на „ТЕРЕМ – ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД на телефон +359 884 214 263, всеки работен ден, от 9:00 до 16:00 часа до 12.08.2020 г., включително, след предварителна заявка.
  1.  Огледите се извършват по местонахождението на Обектите:
- гр. Варна, район Аспарухово, местност „Лъджата”
10.2. При извършване на огледите, кандидатите за участие в конкурса, могат да се запознаят с наличната документация за Обектите на конкурса и информация за риска.
10.3. Всякакъв пропуск на участника в конкурса да се запознае с информацията и документите, представени в Конкурсната документация или предоставени на разположение на лицето по мястото на огледа, както и пропуск да установи фактическото състояние на Обектите, не го освобождава от отговорността да изпълни задълженията си при евентуалното му определяне за участник, спечелил конкурса.
 
 1. Дата и място на провеждане на конкурса: Предложенията ще бъдат разгледани в Заседателната зала на дружеството в 10.00 часа на 13.08.2020 г., находяща се на адрес: гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, административна сграда на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна“ ЕООД, ет. 2, от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите. Всеки участник ще бъде уведомен за резултатите от оценяването на представеното от него предложение писмено, по факс или на посочения от него електронен адрес.
 
Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:
 
11.1. Документи за легитимация и правоспособност на участниците:
 
1. Справка от страницата на Търговския регистър към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието за актуално правно състояние на дружеството, не по-рано от 7 (седем) дни преди подаване на документите или ЕИК.
 
2. Удостоверение, че лицето не е в открито производство по ликвидация и не е обявено в несъстоятелност, издадено от Агенция по вписванията не по-рано от 7 (седем) дни преди подаването.
 
3. Заверено копие на Лиценз за извършване на застрахователна дейност.
 
4. Заверено копие на Лиценз/разрешение за сключване на съответния вид застраховка, издадени от компетентен орган.
 
5. Декларация, че участника няма непогасени ликвидни и изискуеми публични задължения.
 
11.2. Ценово предложение.
 
Ценовото предложение на участника се разработва поотделно за всяка позиция, за която участникът участва в публично - оповестения конкурс (Приложение № 4)
 
Ценовото предложение за всяка отделна позиция представлява общата стойност на всички застрахователни премии за всеки един от Обектите по съответната позиция. В ценовото предложение задължително следва да са  посочени и индивидуалните застрахователни премии за всеки един от Обектите по съответната позиция. Ценовото предложение следва да бъде направено в лева, като се посочват индивидуалните  застрахователни  премии на всеки един от Обектите от съответната позиция, както и дължимият общ размер на премията, която „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД следва да заплати.
 
Ценовото предложение следва да бъде изготвено в два варианта на база еднократно плащане и разсрочено.
 
За всяка от позициите, за които участва, участникът представя отделен плик с надпис „Ценово предложение". Пликът с ценовото/ите предложение/я се поставя/т в плика с офертата на участника.
 
11.3. Допълнителни документи.
 
В офертите трябва да са представени и следните документи:
 
 1. Декларация по образец – Приложение № 1 от Конкурсната документация;
 2. Опис на представените документи – Приложение № 2 от Конкурсната документация;
 3. Техническо предложение – Приложение № 3 от Конкурсната документация;
 4. Представяне на участника – Приложение № 5 от Конкурсната документация;
 5. Декларация за липса на вписани обстоятелства по несъстоятелност, ликвидация – Приложение № 6 от Конкурсната документация;
 6. Декларация по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС – Приложение № 7 от Конкурсната документация;
 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник – Приложение № 8 от  Конкурсната документация;
 8. Декларация за срока на валидност на Офертата – Приложение № 9 от Конкурсната документация;
 9. Декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – Приложение № 10 от Конкурсната документация;
 10. Декларация за конфиденциалност – Приложение № 11 от  Конкурсната документация;
 11. Декларация за съгласие с клаузите на приложения Проектодоговор – Приложение № 13 от Конкурсната документация.
 12. Заверено копие на Общите условия на застрахователя;
 
 
 1. За информация и въпроси: В сградата на "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, гр. Варна, район ,,Аспарухово“, местност ,,Лъджата“, всеки работен ден между 10.00 часа и 16.30 часа.
Лице за контакт: Маргарита Пересьова, юрисконсулт, тел. +359 52814 410;
моб. Тел: +359 885 551 991.

ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ:
- Пазарна оценка на машини
- Пазарна оценка на сгради
- Пазарна оценка на съоръжения
- Конкурсна документация 
- Декларации
- Техническо предложение, ценово предложение и проект на договор