bottom header image

​ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ - ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО ПРОЕКТ - 05.04.2024


 
Възложител: „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ ЕООД,
ЕИК: 103882821, седалище и адрес на управление: р-н Аспарухово, м-ст „Лъджата”, п.к. 135
Град: Варна, Държава: България
Лице за контакт: Стефан Стоянов – директор „Администрация”
Телефон: +359 52 814 410
Електронна поща: office@krz-fa.com
Интернет адрес: www.krz-fa.com
Адрес за допълнителна информация за процедурата: секция „Профил на купувача“
 
Обхват на процедурата: ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО ПРОЕКТ
 
Вид на процедурата: Състезателна процедура по оферти
 
Характеристики на услугата: Проект - Приложение 1
Критерии за възлагане: Комисия, определена от Възложителя ще извърши подбор на икономически най - изгодната оферта.
Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва:
            Ценово предложение (ЦП) - цена за изпълнение на поръчката - с относителна тежест 60 %.
ЦП=(най-ниска предложена цена)/(цена на участника)
 
Максимално възможна стойност на показателя – 1 т.
            Гаранционен срок (ГС) - предложения от участника срок на гаранция  - с относителна тежест 30 %.
ГС=(гаранционен срок на участника)/(най – дълъг предложен гар.срок)
Максимално възможна стойност на показателя – 1 т.
            Срок на изпълнение (СИ) - предложения срок за изпълнение на поръчката - с относителна тежест 10%. 
СИ=(най – кратък предложен срок за изпълнение)/(предложен срок от участника)
Максимално възможна стойност на показателя – 1 т.
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО)
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по посочените показатели и съответните им относителни тежести по следната формула:
КО = ЦПх60%  + ГСх30%  + СИх10%
Максималният брой точки, които участникът може да получи е 10 точки.
            Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на първо място.
Ще бъдат приемани варианти: ДА
Изискуеми депозити и финансови гаранции: НЕ
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат: , по банков път.
Максимална стойност на ценова оферта: 60 000 лева
Срок за заплащане на цената - на вноски, в срок до изпълнение на условията по договора.
Срок за подаване на оферти или на заявления за участие: Дата: 18.04.2024 г. (дд.мм.гггг),16:00 (чч:мм)
Съдържание на офертата: Участниците представят конкретни предложения, съпроводени с попълнени оферти по образец - Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4 и Приложение 5.
Условия за изпълнение на поръчката: заложен е проект на договор с индивидуализирани в него условия по изпълнение на поръчката - Приложение 6.
Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата: 60 (шестдесет) дни, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
Допълнителна информация: Оферти се подават лично и чрез куриер до адрес: Деловодството на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, гр. Варна, район Аспарухово, местност „Лъджата”, адм. Сграда ет. 2
Оферти могат да бъдат подадени по електронен път на ел.адрес: office@krz-fa.com
 
Дата на публикуване на настоящото обявление: 05.04.2024 (дд.мм.гггг)
 
ФАЙЛОВЕ ЗА СВАЛЯНЕ:

Приложение 1 - проекти на скици:
- 1.1.
- 1.2.
- 1.3.
- 1.4.
- 1.5.
- 1.6.
- 1.7.

Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5