bottom header image

Промени в обявление от 26.05.2020

УВЕДОМЛЕНИЕ
 
за изменение на условията за участие в състезателна процедура по документи с предмет:
„Доставка по заявка на компресиран природен газ и доставка на Газорегулаторен и Замерен Пункт – Високо Налягане (ГрЗП-ВН) за редуциране на налягането от бутилките до 4 bar за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД“

 
 
 
На основание раздел II, т.4 от Документацията за участие в състезателна процедура с предмет: “Доставка по заявка на компресиран природен газ и доставка на Газорегулаторен и Замерен Пункт – Високо Налягане (ГрЗП-ВН) за редуциране на налягането от бутилките до 4 bar за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД“, по инициатива на Възложителя „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, с оглед ниската активност на доставчиците на компресиран природен газ и липсата на постъпили оферти в първоначално обявения срок /10.06.2020 г./ се правят следните изменения по Условията за участие:
 
В т. 4.1. Условия за изпълнение на поръчката от Документацията:
 
Компресираният природен газ следва да се доставя в  бутилкови групи - в бутилки монтирани в пакет, наречен с термина „Бъндели“ следва да се доставят до газорегулаторната станция (ГРС) на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, един от елементите, на която е газорегулаторен пункт (ГРП), в който налягането на доставения природен газ от бутилките ще се редуцира от 20 МРа до 0,4 МРа, каквото е работното налягане на газоразпределителната мрежа.В т.3. Критерии за подбор от Документацията:
 
А) Годност (правоспособност) за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионален и търговски регистри.
Участниците следва да са регистрирани като юридически лица с предмет на дейност производство, търговия, преработка и реализация на природен газ.
Б) Икономическо и финансово състояние на Участника
Възложителят поставя изискване за финансов капацитет, което се удостоверява с представени заверени копия на годишните одитирани финансови отчети (индивидуален или консолидиран) за 2017 г., за 2018 г. и 2019 г. (ако отчетът за 2019 г. не е заверен, кандидатът представя заверено копие на данъчната декларация по чл. 92 от ЗКПО).
Участникът следва да представи копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“.
В) Техническите и професионални способности на Участника
1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата  поръчка.

2. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.

3. Участникът трябва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

4. Участникът трябва да разполага със система за управление на качеството


Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.1. Участникът да е извършил доставки, сходни с предмета на настоящата поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

За доказване на съответствието с това изискване участниците следва да посочат необходимата информация за доставките - датите и получателите.
 
1.2.  Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 с област на приложение „Търговия с природен газ” или еквивалетно, следва да предоставят валидни сертификати за същите.
 
Всички останали условия по Обявената Документацията за участие в състезателна процедура по документи, с предмет: „Доставка по заявка на компресиран природен газ и доставка на Газорегулаторен и Замерен Пункт – Високо Налягане (ГрЗП-ВН) за редуциране на налягането от бутилките до 4 bar за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД” остават непроменени и ще се считат за актуални при избор на доставчик на компресиран природен газ за обезпечаване дейността на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД.
 
 
Заличен подпис на осн.чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
 
________________________
Данаил Славов
Управител
„ТЕРЕМ –КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД
 

Файлове за сваляне:

Уведомление
Документация
Проектодоговор
Приложения - 1/11