bottom header image

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ - 04.12.2019

„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД
 
на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата  на  държавата  в  търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Решение № РД-04-162/03.12.2019 г. на Управителя на дружеството, обявява търг с тайно наддаване съгласно чл. 15е от ПРУПДТДДУК за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД
 
 1. Предмет на търга.
Вид на търга: Търг с тайно наддаване на закрито заседание.
Предмет на търга са обекти находящи се  на територията на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД, както следва:
 1. Закрита промишлена площ от 67 кв.м. ведно с производствено оборудване – част от сграда ,,Механо-монтажен” с обща площ 2285 кв.м., с идент. 38354.307.13.51
 2. Закрита промишлена площ от 1060 кв.м. ведно с производствено оборудване – част от сграда „Леярна” с обща площ 1706 кв.м., с идент. 38354.307.13.49
 3. Закрита търговска площ от 32 кв.м. – част от сграда „Битова със столова” с площ 1598 кв.м., с идент. 38354.307.13.85
 4. Закрита складова площ от 23 кв.м. – част от сграда „Битова със столова” с площ 1598 кв.м., с идент. 38354.307.13.85
 5. Закрита складова площ от 33 кв.м. – част от сграда „Битова със столова” с площ 1598 кв.м., с идент. 38354.307.13.85
 6. Промишлена площ от 228 кв.м.,част от сграда „Котелна централа” с обща площ от 1212 кв.м., с идент. 38354.307.13.74
 7. Закрита складова площ от 22.5 кв.м. част от сграда „Тръбен цех” с обща площ 574 кв.м., с идент. 38354.307.19.28
 
 
 1. Начална тръжна цена.
            Начална месечна наемна цена на обектите, предмет на търга е както следва:
 1. Закрита промишлена площ от 67 кв.м. с производствено оборудване – част от сграда ,,Механо-монтажен” с обща площ 2285 кв.м., с идент. 38354.307.13.51, с начална месечна наемна цена 251.25 лева  без ДДС;
 2. Закрита промишлена площ от 1060 кв.м. с производствено оборудване – част от сграда „Леярна” с обща площ 1706 кв.м., с идент. 38354.307.13.49, с начална месечна наемна цена 3975.00 лева без ДДС
 3. Закрита търговска площ от 32 кв.м. – част от сграда „Битова със столова” с площ 1598 кв.м., с идент. 38354.307.13.85, с начална месечна наемна цена 784.00 лева  без ДДС
 4. Закрита складова площ от 23 кв.м. – част от сграда „Битова със столова” с площ 1598 кв.м., с идент. 38354.307.13.85 с начална месечна наемна цена 56.35 лева без ДДС
 5. Закрита складова площ от 33 кв.м. – част от сграда „Битова със столова” с площ 1598 кв.м., с идент. 38354.307.13.85 с начална месечна наемна цена 80.85 лева без ДДС
 6. Промишлена площ от 228 кв.м.,част от сграда „Котелна централа” с обща площ от 1212 кв.м., с идент. 38354.307.13.74 с начална месечна наемна цена 410.00 лева без ДДС
 7. Закрита складова площ от 22.5 кв.м. част от сграда „Тръбен цех” с обща площ 574 кв.м., с идент. 38354.307.19.28 с начална месечна наемна цена 13.50 лева без ДДС
 
ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и правилника за прилагане на ЗДДС.
Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална месечна наемна цена.
Всеки от участниците може да кандидатства за един, няколко или всички обекти предмет на търга.
 
 1. Начин и срок на плащане на цената:
Цената по сделката е достигнатата на търга най-висока месечна наемна цена и начисления върху нея ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.
Договора за наем е за срок от три години.
Наемната цена следва да бъде плащана по банков път, по сметка на дружеството до 5-то число на месеца, в който се ползва имота. Направените разходи за ток, вода, телефон, такса битови отпадъци и предоставени услуги ще се плащат до 5-то число на следващия месец.
 
 1. Дата и място на провеждане.
Търгът ще се проведе на  20.12.2019 година от 10.00 часа в Заседателната зала на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна „ ЕООД. Ако на търга не се яви кандидат търга ще се проведе повторно след един месец в 10.00 часа на същото място.
При предложена еднаква най-висока цена от повече участници търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и със стъпка на наддаване, определена съгласно чл.15,ал.1, т.2 от ПРУПДТДДУК.
 
 1. Тръжни документи.
Тръжната документация може да бъде закупена, всеки работен ден от 05.12.2019 г. до 19.12.2019 г. в часови интервал от 9.00 до 16.00 часа и получена от Деловодството на дружеството.
Краен срок за закупуване на тръжната документация е  19.12.2019 г.
Цената за закупуване на тръжната документация е 50 (петдесет) лева без ДДС, сумата се заплаща в брой в касата на ,,ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД, административна сграда, ет.1, преди получаване на документацията.
Тази сума не се възстановява.
 
 1. Документи за участие в търга.
1.Удостоверение за вписване в Търговски регистър - оригинал или заверено копие;
2. Нотариално заверено пълномощно (оригинал или заверено копие с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на представляващия участника), издадено от представляващия участника по закон, когато последният участва в търга чрез пълномощник, за юридически лица;
3. Заявление за участие попълнено по образец - Приложение № 1, съдържащо опис на всички представени документи
4.Документ за внесен депозит;
5.Документ за закупена тръжна документация;
6. Декларация за оглед на обекта.
7.Проект на договор за наем;
8. Декларация за съгласие с клаузите на Проект на договор за наем.
 
 
Краен срок за подаване на заявленията за участие в търга – 16:00 часа в деня предхождащ търга в рамките на работния ден (16:00 часа).
 
До участие в търга се допускат физически и юридически лица представили документите описани в раздел VI.
 
 1. Депозитна вноска.
Всеки от участниците трябва да внесе депозит за участие в търга в размер, както следва:
 1. Закрита промишлена площ от 67 кв.м. с производствено оборудване – част от сграда ,,Механо-монтажен” с обща площ 2285 кв.м., с идент. 38354.307.13.51, депозит в размер на 251.25 лева  без ДДС;
 2. Закрита промишлена площ от 1060 кв.м. с производствено оборудване – част от сграда „Леярна” с обща площ 1706 кв.м., с идент. 38354.307.13.49, депозит в размер на 3975.00 лева без ДДС
 3. Закрита търговска площ от 32 кв.м. – част от сграда „Битова със столова” с площ 1598 кв.м., с идент. 38354.307.13.85, депозит в размер на 784.00 лева  без ДДС
 4. Закрита складова площ от 23 кв.м. – част от сграда „Битова със столова” с площ 1598 кв.м., с идент. 38354.307.13.85 депозит в размер на 56.35 лева без ДДС
 5. Закрита складова площ от 33 кв.м. – част от сграда „Битова със столова” с площ 1598 кв.м., с идент. 38354.307.13.85 депозит в размер на 80.85 лева без ДДС
 6. Промишлена площ от 228 кв.м.,част от сграда „Котелна централа” с обща площ от 1212 кв.м., с идент. 38354.307.13.74 депозит в размер на 410.00 лева без ДДС
 7. Закрита складова площ от 22.5 кв.м. част от сграда „Тръбен цех” с обща площ 574 кв.м., с идент. 38354.307.19.28 депозит в размер на 13.50 лева без ДДС,
 
и да приложи към заявлението си документ удостоверяващ плащането - оригинал или заверено копие. Депозитната вноска се внася в срок до 19.12.2019 г. по банкова път, по сметка на ,, ТЕРЕМ- КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА” ЕООД:
Банка: „ДСК“ ЕАД
IBAN:  BG77STSA93000014560829
BIC: STSABGSF
Титуляр: „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ- ВАРНА“ ЕООД
 
Внесеният депозит за участие на неспечелилите кандидати се освобождава в
14 - дневен срок от подаването на молба от участника  за възстановяване на сумата. Депозитът не се връща от ,,ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ” ЕООД, ако кандидатът:
- е класиран на първо място и е определен за наемател, но не изпълни в определения срок задължението си да сключи договор;
- е класиран на второ място и след отказ за сключване на договор от първия
класиран, е определен за наемател, но не изпълни задължението си да сключи договор в определения срок;
- оттегли предложението си след изтичане на срока за подаването му;
 
Депозитът на спечелилия участник не се възстановява, а се приспада от депозитна вноска в размер на двумесечния наем, дължим до 10 (десет) дни след подписване на договора за наем.
 
 1. Оглед на обекта.
Оглед на помещенията и обектите предмет на тъга може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:
Електронна поща: office@krz-fa.com ;
Телефони: +359 886 442 354 ;
Лице за контакт:  инж. Светлен Добрев ;
Краен срок за извършването на огледа е  до 19.12.2019 г., 16:00 часа.
  
 
           
За повече информация:
тел. +359 885 551 991