bottom header image

ТЪРГ 08.03.2019

„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД

 
на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата  на  държавата  в  търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Решение № РД-04-29/19.02.2019 г. на Управителя на дружеството, обявява търг с тайно наддаване съгласно чл. 15е от ПРУПДТДДУК за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, както следва: 

            - Закрита производствена площ от 282,00 кв.м. – част от сграда ,,Разширен участък” с идент. 38354.307.13.37 с начална наемна цена от 510 (петстотин и десет) лева без ДДС;
 
            - Закрита площ – част от сграда ,,Магазия № 2 към кей № 1” с идент. 38354.307.13.80  – Магазии  № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 и № 18 с обща площ 117, 71 кв.м.- начална месечна наемна цена 260 (двеста и шестдесет) лева без ДДС;
 
          - Закрита площ – част от сграда Магазия № 2 към кей № 1 с идент. 38354.307.13.80   – Магазия № 15 с площ 17.60 кв.м.- с начална месечна наемана цена 40 (четиридесет) лева без ДДС;
 
            - Закрита площ – част от сграда ,,Магазия и тоалетна към кей № 1”  с идент. 38354.307.13.79 - Магазии № 1, № 2,  с обща площ от 35,00 кв. м. – начална месечна наемна цена 70 (седемдесет) лева без ДДС;
 
           - Закрита площ – част от склад ,,Корабна магазия”, идент. 38354.307.13.69 – магазии № 4; 5; 7 с помещение на II – ри етаж - с обща площ 61,42 кв.м.- начална месечна наемна цена 130 (сто и тридесет) лева без ДДС;
 
           - Закрита площ – санитарно-битови помещения – първи етаж в ляво - съблекалня, баня, битово помещение и склад; втори етаж – стая; трети етаж – две стаи - част от сграда ,,Битова със столова”(административна) с идент. 38354.307.13.85, всичко с обща  площ 200,48 кв.м. с начална месечна наемна цена 500 (петстотин) лева без ДДС;
 
          - Закрита площ за санитарно битови цели с баня, тоалетна и съблекалня с обща площ от 51 кв.м., представляваща част от ,,Сграда участък свързочен” с
идент. 38354.307.13.24, с начална месечна цена 90 (деветдесет) лева без ДДС;
 
            - Закрита производствена площ от 346 кв.м., представляваща част от сграда ,,Галваничен участък” и технологично оборудване, с идент. 38354.307.13.45, с начална месечна наемна цена 560 (петстотин и шестдесет) лева без ДДС;
 
         - Закрита площ със санитарно битови помещения с площ 42 кв.м. част от сграда ,,Тръбен цех” с идент. 38354.307.13.28 – начална месечна цена 30 (тридесет) лева без ДДС.
 
        - Закрита площ – втори етаж, съблекалня, умивалня, баня, баня с антре с обща площ 103.30 кв.м. част от сграда ,,Битова със столова” (административна)
с идент. 38354.307.13.85 – начална месечна наемна цена 254 (двеста петдесет и четири) лева без ДДС.

        - Промишлена  площ с обща площ от 150 кв.м. част от сграда ,,Свързочен участък” с идент. 38354.307.13.24 – начална месечна наемна цена 240 (двеста и четиридесет) лева без ДДС.
           
Тръжна документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 часа до 16.00 часа в периода 21.02.2019 година до 04.03.2019 година от Деловодството на дружеството. Цената за закупуване на тръжната документация е 50 (петдесет) лева без ДДС, сумата се заплаща в брой в касата на ,,ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал - Варна“ ЕООД, административна сграда, ет.1, преди получаване на документацията.
Тази сума не се възстановява.
 
Оглед на обекта може да бъде направен след закупуването на тръжна документация, всеки работен ден от 09:00 часа до 16,00 часа в периода до 06.03.2019 година.

Търгът ще се проведе на 08.03.2019 година от 10:00 часа в Заседателната зала на дружеството.
 
Ако не се яви кандидат, търгът ще се проведе повторно от 10:00 часа на 20.03.2019 година на същото място.
 
 
За справки: тел. +359 886 442 354