bottom header image

ТЪРГ 16.04.2019

„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна” ЕООД 


на основание раздел V от Правилника за реда за упражняване правата  на  държавата  в  търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Решение по т. 3 от дневния ред на неприсъствено заседание на Съвета на директорите на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, 2019 г. (Протокол № 17 от 2019 г.) и Решение № РД- 04-48/25.03.2019 г. на Управителя на дружеството, обявява търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД, както следва:
- Товарен автомобил ФОРД ТРАНЗИТ, с рег. № В1277 СР, идент. № WF0LXXGBFLYT14980, дата на първа регистрация – 01.02.2001 г., номер на двигател YT14980, вид гориво – Дизел, тип- фургон, цвят – бял, товароподемност – 1500кг., собствено тегло – 2000 кг., обем на двигателя – 2496 кубика, конски сили – 75, брой оси – 2, брой места – 2+1, изминати километри – 480 379,  с начална цена 3 500 (три хиляди и петстотин) лева;
- Товарен автомобил ФОРД ТРАНЗИТ, с рег. № В1312СР, идент. № WF0LXXGBFLYT14984, дата на първа регистрация – 01.02.2001 г., номер на двигател YT14984, вид гориво – Дизел, тип- фургон, цвят – бял, товароподемност – 1500кг., собствено тегло – 2000 кг., обем на двигателя – 2496 кубика, конски сили – 75, брой оси – 2, брой места – 2+1, изминати километри – 522 543, с начална цена 3 400 (три хиляди и четиристотин) лева.
 
ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и правилника за прилагане на ЗДДС.
 
Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална тръжна цена за всяко МПС в раздел I по т.1 и т.2.
Разходите по прехвърлянето на собствеността са изцяло за сметка на КУПУВАЧА.
 
Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно Закона за данъка върху добавената стойност.
 
Кандидатът/ите, спечелили търга, внасят достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в срок до 5 (пет) работни дни от обявяване на резултатите от търга със заповед за класиране на управителя на „ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал - Варна” ЕООД, в лева по сметката на дружеството.
 
Тръжната документация може да се получи безплатно, всеки работен ден от 9.00 до 16.00, до 15.04.2019 г. в Деловодството, ет.2 в административната сграда на дружеството, на адрес: гр. Варна, район ,,Аспарухово”, местност ,,Лъджата”.
 
Изисквания към кандидатите, желаещи да участват в търга:
 
Кандидатите следва да са подали заявления за участие в търга в посочения в тръжната документация срок, спазвайки разпоредбата  на чл. 15е, ал. 1 от ПРУПДТДДУК и получили тръжна документация.
 
Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към дружество от група Терем.
Оглед на движимите вещи: При желание за оглед на имуществото, такъв може да бъде извършен след предварително уговорен час с координатора на търга, по някой от следните начини за контакт:

Лице за контакти:
Ръководител "Автотранспорт” – Радослав Радославов; тел.: +359 888873333;

Срок за подаване на заявления за участие: Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 16.00 ч. в деня предхождащ търга (15.04.2019 г.).
Време и място на търга: 10:00 ч. на 16.04.2019 г. в закрито заседание в заседателната зала в сградата на  „ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал - Варна” ЕООД, находяща се на адрес: гр. Варна, район Аспарухово, местност ,,Лъджата”. Денят на публикуване на поканата не се включва в горния срок.
Ако на търга не се яви кандидат или останат непродаден автомобили, се насрочва повторен търг  на 08.05.2019 г.  от 10 часа при същите условия. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 16.00 ч. в деня предхождащ търга.
 
За повече информация: тел.: +359 888873333