bottom header image

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ НА „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД

 
 
"ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД обявява състезателна процедура по набиране на оферти за избор на изпълнител/и кредитна/и институция/и, за предоставяне на финансови услуги на "ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД, както следва:

1. Услуги по депозиране на свободни парични средства – депозити, за разполагаеми средства на Дружеството, които е възможно да бъдат пласирани по депозитни банкови сметки.

2. Платежни и свързани услуги, в т.ч. откриване и обслужване на разплащателни сметки на Дружеството, условия за международни разплащания, извършване на парични преводи в лева и чуждестранна валута, получаване на преводи в чуждестранна валута, касови операции в лева и чуждестранна валута.

Подробна информация за изискванията, условията, съдържанието на офертата могат да бъдат намерени  на  сайта на "ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООДhttps://krz-fa.com , секция «Профил на купувача».

На основание т. 4.6. от "Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции", представляващи Приложение № 3 към чл. 13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, срокът за представяне на оферти следва да бъде удължен до 10.01.2020 година.
Съгласно настоящите промени офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на "ТЕРЕМ-КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД (от 9:00 ч. до 16:00 ч.), находящо се в гр. Варна  9000, район Аспарухово, местност Лъджата, п.к. 135, в срок до 10.01.2020 година.
 
 
Данаил Славов
Управител
«ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна» ЕООД