bottom header image

УВЕДОМЛЕНИЕ 09.12.2019 Г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА
 
Във връзка с Обява от 04.12.2019 г. за провеждане на търг по реда на чл.15е от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, за отдаване под наем за временно ползване за срок от три години недвижимо имущество собственост на «ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна» ЕООД, както следва:
  1. Закрита промишлена площ от 67 кв.м. ведно с производствено оборудване – част от сграда ,,Механо-монтажен” с обща площ 2285 кв.м., с идент. 38354.307.13.51
  2. Закрита промишлена площ от 1060 кв.м. ведно с производствено оборудване – част от сграда „Леярна” с обща площ 1706 кв.м., с идент. 38354.307.13.49
  3. Закрита търговска площ от 32 кв.м. – част от сграда „Битова със столова” с площ 1598 кв.м., с идент. 38354.307.13.85
  4. Закрита складова площ от 23 кв.м. – част от сграда „Битова със столова” с площ 1598 кв.м., с идент. 38354.307.13.85
  5. Закрита складова площ от 33 кв.м. – част от сграда „Битова със столова” с площ 1598 кв.м., с идент. 38354.307.13.85
  6. Промишлена площ от 228 кв.м.,част от сграда „Котелна централа” с обща площ от 1212 кв.м., с идент. 38354.307.13.74
  7. Закрита складова площ от 22.5 кв.м. част от сграда „Тръбен цех” с обща площ 574 кв.м., с идент. 38354.307.19.28,
 
публикувана на интернет страницата на ,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД (www.krz-fa.com), интернет страницата на ,,ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД (www.terem.bg) и интернет страницата на ,,Министерство на икономиката” e допусната техническа грешка при изписването на НАЧАЛНАТА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА ЗА ПОЗИЦИЯ 3. (Закрита търговска площ от 32 кв.м. – част от сграда „Битова със столова” с площ 1598 кв.м., с идент. 38354.307.13.85).
 
Началната месечна наемна цена за Закрита търговска площ от 32 кв.м. – част от сграда „Битова със столова” с площ 1598 кв.м., с идент. 38354.307.13.85, е 78.40 лева  без ДДС
 
Депозитната вноска за участие в търга за Закрита търговска площ от 32 кв.м. – част от сграда „Битова със столова” с площ 1598 кв.м., с идент. 38354.307.13.85 се изменя в размер на 78.40 лева без ДДС.
 
Всички останали условия по тръжната документация остават непроменени.
 
 
Утвърдил:
 
Данаил Славов
Управител
,,ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД