bottom header image

Профил на купувача

2021


1. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 21.01.2021

2. ОБЯВЛЕНИЕ 12.05.2021 Г. - Извършване на ремонт и строително – монтажни работи под вода в котлована на  Плаващ док № 2.

3. ОБЯВЛЕНИЕ 17.05.2021 Г. - Ремонтни и строително – монтажни работи на “Плаващ док 7000т.

4. ОБЯВЛЕНИЕ 07.06.2021 г. - Доставка на електроенергия за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна.


5. ОБЯВЛЕНИЕ 22.07.2021 г. - Доставка на електроенергия за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна.

6. ОБЯВА 10.08.2021 г. - Избор на застраховател на движимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД, за следните застраховки:
- Застраховка „Автокаско”;
- Застраховка „Гражданска отговорност”;
- Застраховка „Злополука на местата в моторни превозни средства”;

7. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 08.09.2021 г. - Доставка на горива за нуждите на "ТЕРЕМ-КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД

 
8. ОБЯВА - 01.10.2021 г. - „Доставка по заявка на компресиран природен газ в бутилкови групи („Бъндели“), доставка на Газорегулаторен и Замерен Пункт – Високо Налягане (ГрЗП-ВН) за редуциране на налягането от бутилките до 4 bar за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД”
 

9. ОБЯВЛЕНИЕ - 14.10.2021 - Избор на застраховател за сключване на Договор, за застраховка „Отговорност на кораборемонтното предприятие за „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД


 2020

 
1. ЗАПОВЕД - 08.01.2020 Г. - За избрани участниците за сключване на договори за наем за срок от три години


2. ОБЯВА - 26.05.2020 Г. -  Доставка по заявка на компресиран природен газ чрез автомобилни платформи за бутилки и доставка на Газорегулаторен и Замерен Пункт – Високо Налягане (ГрЗП-ВН)

3. ОБЯВЛЕНИЕ - 02.06.2020 Г. - Доставка на нетна активна електрическа енергия за период от 12 (дванадесет) месеца.

4. ОБЯВА - 05.06.2020 - 
Избор на застраховател на гражданската отговорност и на движимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД

5. УВЕДОМЛЕНИЕ за изменение на условията за участие в състезателна процедура по документи с предмет: „Доставка по заявка на компресиран природен газ и доставка на Газорегулаторен и Замерен Пункт – Високо Налягане (ГрЗП-ВН) за редуциране на налягането от бутилките до 4 bar за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД“.

6. Обявление 22.06.2020 - Ремонтни и строително – монтажни работи на покривна част от сграда: ”Сграда минно-торпеден участък”

7. Обявление 20.07.2020 - ДОСТАВКА НА ГОРИВА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД, гр. Варна;

8. Обявление 21.07.2020 - Избор на застраховател, за сключване на Договор за застраховка „Отговорност на кораборемонтното предприятие за „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД

9. Обявление 22.07.2020 - Имуществени застраховки 

10. Обявление 08.12.2020 - Конкурс за избор на застраховател на имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА" ЕООД - гр. Варна


 


2019

 
1. ТЪРГ - 08.03.2019 

2. НОВА ДАТА ЗА ТЪРГ - 20.03.2019

3. ТЪРГ - 16.04.2019

4. КОНКУРС - 25.04.2019

5. ОБЯВА - 16.05.2019

6. ОБЯВА - 11.06.2019 Г - ЗАСТРАХОВКИ

7. ОБЯВА - 11.06.2019 Г. - ВЕНДИНГ МАШИНИ

8. ОБЯВЛЕНИЕ - 14.06.2019 - Доставка на електроенергия

9. ОБЯВЛЕНИЕ 17.06.2019 г - доставка на горива и смазочни материали

10. ОБЯВЛЕНИЕ 01.07.2019 - РЕМОНТ НА СГРАДИ

11. ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА ОТ 14.06.2019 г. с предмет: „Доставка на електроенергия за нуждите на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал Варна“ ЕООД

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА ОТ 17.06.2019 г. с предмет: „ДОСТАВКА НА ГОРИВА И/ИЛИ СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА“ЕООД

13. ОБЯВА 07.08.2019 - КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ

14. УВЕДОМЛЕНИЕ за повторно провеждане на конкурс за избор на застраховател - 02.09.2019 г

15. ОБЯВЛЕНИЕ 18.11.2019 - състезателна процедура по набиране на оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги

16. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ОТ 18.11.2019

17. ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ - 04.12.2019

18. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДОПУСНАТА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА - 09.12.2019

19. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ НА „ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ – ВАРНА” ЕООД